โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส,บรรยายพิเศษ เรื่อง 'การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท' ณ โรงเรียนพระดาบส ในพระราชดำริ


   ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส,บรรยายพิเศษ เรื่อง 'การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาทณ โรงเรียนพระดาบส ในพระราชดำริ


เช้าวันนี้ (8 ต.ค.62) เวลา 08.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง 'การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท' ให้แก่ ศิษย์พระดาบส ซึ่งเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาแต่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ให้มีวิชาชีพช่าง สำหรับประกอบอาชีพและเป็นคนดี เป็นแบบอย่างแก่สังคม ณ โรงเรียนพระดาบส ในพระราชดำริ ถนนสามเสน เขตดุสิต
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวกับศิษย์พระดาบส ดังความตอนหนึ่งว่า :
"ศิษย์พระดาบสทุกคนต้องมีความภาคภูมิใจ ในการที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ณ สถาบันอันถือกำเนิดขึ้นตามพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ทุกคนต้องมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความเพียร มีความมุ่งมั่น ในการขวนขวายเล่าเรียน ศึกษาหาวิชาความรู้ใส่ตน เพื่อการดำรงสัมมาชีพอันสุจริตในวันข้างหน้า ใช้คุณธรรมนำหน้าชีวิต ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักศีลธรรมจรรยาอันดี กล่าวคือ เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานของในหลวง ความสำเร็จในการใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างแก่ชีวิตตนและครอบครัว อันได้แก่ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวทิตา ย่อมนำพาลูกหลานไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ศิษย์พระดาบสทุกคนต้องเป็นแบบอย่างของความดีแก่สังคม ยังความภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งชาติ"

#พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#วุฒิสภา#
#โรงเรียนพระดาบส#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น