จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

'13 ตุลาคม 2562' ลูกหลานเยี่ยมวังวรดิศ 'ยินดียิ่งนัก แขกแก้วมาเยือน' ม.ล.ปนัดดา กล่าวต้อนรับวันนี้

'13 ตุลาคม 2562'  ลูกหลานเยี่ยมวังวรดิศ  'ยินดียิ่งนัก แขกแก้วมาเยือน'  ม.ล.ปนัดดา กล่าวต้อนรับวันนี้

ลูกหลานเยาวชน และครูอาจารย์เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ วังวรดิศ บ่ายวันนี้ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับคณะลูกหลานเยาวชน และครูอาจารย์อย่างเป็นกันเอง

ได้นำชมอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้นล่างและชั้นบน, ห้องเกียรติสถิต, ห้องจีน, ห้อง Study, ห้องพระ, ห้องเรียนรู้วัฒนธรรม, ห้องพระบรมอัฐิ ฯลฯ ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ต่างพากันชื่นชมในความเสียสละของอดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล หลานชายใหญ่สืบตระกูลในสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ คนไทยคนแรกที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติเฉลิมพระเกียรติให้เป็น 'บุคคลสำคัญของโลก' กับอีกทายาทคนปัจจุบัน

 คือ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ไม่เห็นแก่ได้ ไม่โลภโมโทสัน ไม่เคยคิดขาย ทั้งที่มีผู้มาติดต่อขอซื้อขอเช่ามากราย แต่กลับมุ่งมั่นดำรงรักษาวังวรดิศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น 'โรงเรียนดำรงราชานุภาพ' ทางการปกครอง ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และหลักรัฐประศาสนศาสตร์ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

 แม้รวมถึงการเรียนรู้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักคิดปัจจุบัน อันมีที่มาจากหลักการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี 76 จังหวัด ไม่ใช่ 77 จังหวัด ที่เราคนไทยต้องกล่าวกันให้ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้เป็นข้าราชการ จะพูดผิดไม่ได้เลยในเรื่องอันเป็นพื้นฐานสำคัญของชาติ กรุงเทพฯ มีสถานภาพเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษหรือเทศบาลขนาดใหญ่

 มีทั้งสิ้น 50 เขต กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย (Capital City of Thailand) ไม่ใช่จังหวัด ประเทศไทยมี 878 อำเภอ และในอดีตยังมีการปกครองแบบสุขาภิบาลแห่งแรกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร อันถือเป็นรากฐานของการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในเวลาต่อมา ลูกหลานเยาวชนตั้งคำถามว่าคติธรรมเรื่องใดที่สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานสอนไว้และหม่อมหลวงปนัดดา จดจำได้อย่างแม่นยำ

 ซึ่งได้รับคำตอบว่า "ความซื่อสัตย์สุจริต นำพาความสำเร็จสู่ชีวิตคนทุกคน" และ "ความอ่อนน้อมถ่อมตน คือ เอกลักษณ์ของชนชาติไทย ที่มีแต่จะทำให้ตนเองสูงยิ่งขึ้นในสายตาของผู้อื่น" เมื่อได้เวลาอันควรแล้ว ลูกหลานเยาวชน และครูอาจารย์ต่างอำลาหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และภริยา เพื่อเดินทางต่อไปยังท้องสนามหลวง และกล่าวว่าจะขอกลับมาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่วังวรดิศอีกในอนาคตอันใกล้.
ขอบคุณ  พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น