โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

สภาหลาโดหก" สู่สภาเมืองนครศรีธรรมราช ก้าวย่างเดินหน้านครฯ เป็นหนึ่ง


สภาหลาโดหก" สู่สภาเมืองนครศรีธรรมราช ก้าวย่างเดินหน้านครฯ เป็นหนึ่ง

       อาจารย์ตรีพล  เจาะจิตต์  ผู้นำจิตอาสาหรือหนึ่งในกลุ่มผู้นำหรือหลายๆ สำนึกเพื่อบ้านเมือง เช่น องอาจ สนทมิโน สมพุทธ ธุรเจน ดร.รอยพิมพ์ใจ เพ็ชรกุล เป็นต้นได้พยามเดินหน้าขับเคลื่อนนครฯ เป็นหนึ่ง อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย อย่างสำเร็จยิ่ง

    ภาพฉาย 1 กย.62 "สภาหลาโดหก" เป็นปรากฏการณ์อันงดงามยิ่ง เป็นปรากฏการณ์ที่ทรงพลังยิ่ง เป็นก้าวย่างสู่การขับเคลื่อน"สภาพลเมืองนครศรีธรรมราช" เพื่อสร้างยุทธศาสตร์เดินหน้าพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช สู่เมืองจัดการตนเองอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


  "เดินหน้านครศรีธรรมราชเมืองจัดการตนเอง โดยพลังร่วมทุกภาคสำนึกภาคประชาสังคม ราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคเอกชน สร้างเมืองแห่งศรัทธานครศรีธรรมราช"

ขอบคุณ ขุน  เขาหลวง นครศรีธรรมราช

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น