โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

นราธิวาส สมาพันธ์ไทยพุทธ จซต.ลงพื้นที่ หมู่บ้านไทยพุทธ มุสลิม ธรรมเจริญ –ศรีภิญโญ จัดเวทีเสวนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง เชิงพหุวัฒนธรรม (ชใคลิป


 นราธิวาส สมาพันธ์ไทยพุทธ จซต.ลงพื้นที่ หมู่บ้านไทยพุทธ มุสลิม ธรรมเจริญ –ศรีภิญโญ จัดเวทีเสวนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง เชิงพหุวัฒนธรรม (ชมคลิป)

      ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ /  บก.เวปปลายด้ามชวาน@ชายแดนใต้

        เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ บ้านศรีภิญโญ    หมู่ที่ 6 ต.โคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  สมาคมไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม ร่วมประชุมจัดเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้


         โดยมีพ.อ.สุเมธ กลยณีย์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖  นายพงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานสมาพันธ์ไทยนราธิวาส  พระครูวิสิฐ  พรหมคุณ  เจ้าอาวาสวัด พรหมนิวาส พระสมุห์ณพเดช ธิตเตโช หัวหน้าที่พักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญ  คณะกรรมการสมาพันธ์ไทยนราธิวาส  นายวาเดร์  วาเต๊ะ  รองนายก อบต.โคกสะตอ  นายนูเด็ง  ยะโก๊ะ  โต๊อีหม่ำ  ธรรมเจริญ  นายอนุชาติ  เตะหมะ  ผู้ใหญ่บ้านธรรมเจริญ   ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และองค์กรต่างๆ ร่วมประชุมจัดเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ แนวคิดการดำเนินงานของสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนใต้ ในการหนุนเสริมการแก้ปัญหาของรัฐบาลและการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่             นอกจากนี้ได้มีการบริการแพทย์เคลื่อนที่โดย  พ.อ.นพ.โชคชัย  ขวัญพิชิต  รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้  มอบหมายให้นางสาววิจัย  สกุลแก้ว รอง ผบ.ส่วนแยกจังหวัดนราธิวาส  ในการบริการการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที


      

       หลังจากนั้นทางคณะสมาพันธ์ไทยพุทธนราธิวาส จึงได้จัดแบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้แทนกลุ่มนำเสนอ ร่วมกับ ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ ยะลาและปัตตานี จัดทำเป็นข้อเสนอเพี่อที่จะแนะเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

         
หลังจากนั้นทางคณะสมาพันธ์ไทยพุทธนราธิวาส จึงได้จัดให้มีเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน โดยแบ่งกลุ่ม ประเด็น   1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.การส่งเสริมอาชีพ  3. และสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ

        เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้แทนกลุ่มนำเสนอ ร่วมกับ ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้  จัดทำเป็นข้อเสนอเพี่อที่จะแนะเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น