โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

“ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5”เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา.. ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ทำตามคำเรียกร้องของผู้ชมทางบ้าน..


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562

ที่ผ่านมา.. ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ทำตามคำเรียกร้องของผู้ชมทางบ้าน.. ผู้ชมทางบ้านที่พลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
ที่ผ่านมา.. ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ทำตามคำเรียกร้องของผู้ชมทางบ้าน.. ทางรายการได้นำเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ( รีรันเทป ) มาออกอากาศอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.40 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้” ความเป็นมาของโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้


     ด้วยสถานการ์ณในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน ความไม่เข้าใจในเชิงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาเป็นหลักปฏิบัติงานในพื้นที่ และพัฒนาชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนของรัฐ ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงความแตกต่างกัน ในเชิงวัฒนธรรมประเพณี ระหว่างสังคมของท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต

     มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้โดยนำเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะ และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัว ทั้งส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความต่อเนื่องความเข้าใจอันดี ความสุขในครอบครัวสานใจไทยฯ ส่งต่อชุมชนและสังคมสุขสมานฉันท์ต่อไป14 ปี สานใจไทย สู่ใจใต้
 พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๖๑

สาระสำคัญในโอวาทของ
    พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษและอดีตประธานองคมนตรี
ก่อนท่านถึงแก่อสัญกรรม


    โครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้ เพื่อการสร้างการรับรู้ และสามารถนำไปขยายผล ดังนี้     1. โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ..เกิดขึ้นด้วยความรัก ด้วยความห่วงใย ด้วยความต้องการที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นโครงการฯ ที่นำเด็กมาให้เรียนรู้ ได้มาเห็น ได้มาเข้าใจด้วยตัวของเขาเอง ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคกลางที่เขาอยู่ ..เขาอยู่กันอย่างไร ถึงได้มีความสุข อันนี้เราต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหนุ่มสาวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การอยู่ร่วมกันด้วยความสันติ สงบสุข นั้นมีหนทางที่จะเป็นไปได้

     2. เรานำเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาต่างกัน มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน การนับถือศาสนาต่างกันไม่เป็นอุปสรรคที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข เพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการของแต่ละศาสนา การสร้างความสมานฉันท์ในชาติบ้านเมืองของเรา อยากให้เด็กและเยาวชนถือเป็นภาระหน้าที่ จะต้องช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์

     3. ศาสนาอิสลามไม่ใช่สอนให้คนเสียหาย หรือไม่ใช่สอนให้คนเป็นคนไม่ดี ...ศาสนาอิสลามก็เหมือนกับศาสนาอื่นๆ ที่สอนให้คนรักกัน สามัคคีกัน ทำความดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  สั่งสอนให้พวกเราเป็นคนดีเป็นคนไทยที่ดี นั่นคือ การตอบแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะคนดีจะมุ่งมั่นกระทำแต่ความดีแก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่ชุมชน และแก่ประเทศของเราในที่สุด เพื่อให้เห็นว่าศาสนาไม่ใช่อุปสรรคที่เราจะรักกัน ดูแลชาติบ้านเมืองด้วยกัน

     4. คนไทยไม่มีการแบ่งชั้นหรือชนชั้น ขอให้มั่นใจว่า ไม่มีใครมองคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นคนไทยอีกชั้นหนึ่ง...ใครคิดอย่างนั้นบ้าที่สุด เหลวไหลที่สุด ...เด็กที่นับถือศาสนาอิสลามเขาก็เป็นเจ้าของประเทศนี้เหมือนกัน เป็นเจ้าของประเทศเท่าเทียมกัน ...ต้องมีหน้าที่ดูแลให้บ้านเมืองนี้ให้เป็นที่น่าอยู่ เกิดความผาสุกแก่คนในชาติของเราด้วยกัน


     5. เราต้องมีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นไทย


     6. ด้วยความสำนึกเป็นคนไทยด้วยกัน เราจะได้ช่วยกัน ได้ว่าความสงบนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงรับสั่งเรื่อง ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน ตราบใดที่เราไม่มีความเข้าใจที่ตรงกัน ปัญหาเหล่านั้นจะถูกมองไปคนละมุม

     7. การเป็นคนไทย ก็จะต้องทำหน้าที่สำคัญที่สุด คือ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินวิธีของเด็กและเยาวชน คือ ต้องนำความสุขสำเร็จ เพื่อให้ชาติบ้านเมืองของเราก้าวหน้า มั่นคงในอนาคต ต้องแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน คือ เรื่อง ความเป็นไทย เมื่อเป็นคนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน และจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กับเรื่องความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ควรได้รับจากรัฐ

     8. ความเป็นธรรมที่หลายคนพูดถึงเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานการ์ณที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เราต้องตอบตัวเอง หรือต้องถือปฏิบัติเป็นสำคัญด้วยเหมือนกัน คือ เราต้องให้ความเป็นธรรมกับบ้านเมือง พวกเด็กและเยาวชน คือ การเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน เชื่อฟังพ่อแม่ เคารพระเบียบ เคารพกฎหมาย

     9. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจว่าต้องให้ความสำคัญกับ 2 เรื่อง คือ

     1). การเสริมความเป็นไทย :
      ความเป็นคนไทยที่ทุกคนต้องมีความรู้สึกที่สำนึกอยู่ในจิตของเราเสมอว่า เราคือคนไทย เพราะถ้าไม่ถือว่าเราเป็นคนไทย เราคงพูดกันไม่เข้าใจ

     2). การสร้างความเป็นธรรม :
      ตราบใดที่ไม่มีความเป็นธรรม ไม่มีความยุติธรรม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นั้น คือ สิ่งที่ภาครัฐต้องรีบจัดการแก้ไข และเร่งทำความเข้าใจ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้บันทึกเทป
โครงการ สานใจไทย
สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  ผู้รักษาการประธานองคมนตรี และ ประธานคณะกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ประธานพิธีปิด สานใจไทย สู่ใจใต้รุ่นที่ 35
ณ ห้องประชุมองค์
การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลาม 219 คน และ เยาวชนที่นับถือพุทธศาสนา จำนวน 91 คน พร้อมทั้งครูพี่เลี้ยงจำนวน 20 ท่าน

พร้อมมาชมภาพและบรรยากาศ อันอบอุ่นก่อนที่น้องๆสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่  35 เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา

  อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
 ( รีรันเทป)
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.40 น. สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น