โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจงข้อเท็จจริงกรณี "การสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชน”


กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจงข้อเท็จจริงกรณี "การสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชน

 📌จากกรณีได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบุว่า แม่ทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและออกแบบสอบถามว่าต้องการการปกครองแบบใด เพื่อเสนอต่อ UN และส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น
🗣 ล่าสุด พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค4

ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าในฐานะคณะประสานงานในระดับพื้นที่ทำหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานในระดับพื้นที่ ได้มอบนโยบายให้ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

เปิดเวทีและออกแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ผ่านเวทีสภาสันติสุขตำบลทั้ง 290 ตำบลว่า เห็นด้วยหรือไม่ใน 5 ประเด็นประกอบด้วย  ปัญหายาเสพติด, การต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรง, การต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธี, การยอมรับการอยู่ร่วมกันตามแบบพหุวัฒนธรรม และการร่วมกันพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยจะรวบรวมความต้องการดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาล, คณะพูดคุยอย่างเป็นทางการและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

📌ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้กฏหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัด
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสร้างการรับรู้ถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพิจารณาแบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการปกครองแต่อย่างใด จึงขอชี้แจงให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
 
#กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า
# 19มิถุนายน2562

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น