โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ”สอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4 ภาษา อังกฤษ จีน มลายู และไทย


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4 ภาษา อังกฤษ จีน มลายู และไทย


 ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ สอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการ จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2126 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ คณะครู นักเรียน ร่วมโครงการ กว่า 480 คน จาก 58 โรงเรียน

  อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ โดยการมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตววษที่ 21 โดยครอบคลุมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะด้านศิลธรรม จรรยาบรรณ รวมทั้งทักษะภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะภาษา เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอย่างหลากหลาย สามารถนำภาษามาใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามบริบทต่างๆผ่านกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่

          คณะศิลปะศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ สอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และโครงการ จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการให้ภาษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดสอนเสริมทักษะทางภาษา 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ       

    1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก้เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายูและภาษาไทย
3.เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษามีความมั่นใจในการใช้ภาษา

          สำหรับโครงการ สอนเสริมภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน และโครงการ จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศ เพาอรองรับการพัฒนากำลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ประกอบด้วยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การศึกษามีความสำคัญเปรียบกับรากแก้วของต้นไม้ที่จะเกาะยึดให้ต้นไม้เติบโตอย่างมั่นคงโดยในหลวงรัชกาลที่ 9  มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไว้มากมาย ทรงย้ำว่า ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ  การศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันหน้าและ การเป็นครูอาจารย์จะต้องอบรมเด็กทั้ง     ในด้านจริยธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบ

  ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562  โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาการศึกษา    ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับเยาวชนในภูมิภาคอื่นของประเทศ โดยเน้นการบริการวิชาการ โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู รวมถึงภาษาไทย ให้แก่เยาวชนในพื้นที่มาโดยตลอด

 ด้วยเห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านภาษาย่อมเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ  อันจะช่วยให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะเก็บเกี่ยวความรู้และ
เพิ่มพูนทักษะภาษา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักเรียนเองในอนาคต
ขอขอบคุณผู้ปกครองและทางโรงเรียนที่ไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะภาษาให้แก่นักเรียน และขอขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้     ทุกประการ
        
ขอบคุณข่าว/กรียา/นราธิวาส​

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น