โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชาวนราธิวาสรวมพลังมวลชนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”


ชาวนราธิวาสรวมพลังมวลชนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

  วันที่26 มิ.ย. 62 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมีการรวมพลังมวลชนร่วมเดินรณรงค์

 จากบริเวณแยกพระยาสายไปตามเส้นทางที่กำหนด จนถึงบริเวณหาดนราทัศน์ เพื่อเป็นการปลุกกระแสมวลชนต่อต้านยาเสพติด โดยร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การสวมเสื้อสีเหลืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  ทั้งนี้ เมื่อขบวนได้เดินรณรงค์มายังบริเวณหาดนราทัศน์ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมพลังมวลชน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธีเปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น มีพิธีเปิดงาน

 พร้อมทั้งการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการจำนวน 26 แห่ง และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 48 คน โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้อ่านคำปราศรัยนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งนำพลังมวลชนกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยการร่วมกันเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ร่วมชมนิทรรศการ และการแสดงดนตรี

  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้พยายามแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการบำบัดฟื้นฟู ด้านการปราบปราม และด้านการบริหารจัดการ โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน และร่วมกันแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด ในช่องทางต่างๆเพื่อขจัดผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดนราธิวาส


  ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมเฝ้าระวัง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  
                              
ขอบคุณข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น