โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

คณะ๒๘ธันวาคม พระเจ้าตากสินมหราช จัดพิธีบวงสรวงสักการะ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชและพิธียกดาบ

คณะ๒๘ธันวาคม พระเจ้าตากสินมหราช จัดพิธีบวงสรวงสักการะ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชและพิธียกดาบ

@@@ อ.โชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์ เป็นประธานจัดงาน คุณธนกฤต สิริหิรัญกร เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมถือดาบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มี คุณธนกฤต สิริหิรัญกร พลเอกวัชระ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค


ทางคณะ ๒๘ ธันวา พระเจัาตากสินมหาราช จัดพิธีบวงสรวงสักการะ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช และพิธี ยกดาบ (เหล็กน้ำพี้) ปราบไพรี ปราบดาภิเษกครบ ๒๕๑ ปี(ครั้งที่ ๑) ณ พระอุโบสถน้อย หน้าพระปรางค์วันอรุณราชวราราม มหาวรวิหาร ในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน (วันพระราชสมภพ) ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๙-21.๕๙ น. ที่ผ่านมา


 ในงานพิธีนี้ มีผู้ร่วมบุญ ร่วมใจ ร่วมแรง ร่วมศรัทธา บารมี สามัคคีรสธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแม่ทัพ นายกอง ทหารที่ร่วมต่อสู้ในการกอบกู้เอกราช และทหารทึาเสียสละชีพเพื่อชาติผ่านเวลาสู่วันเวลา มาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสักการะบวงสรวงและแจกทานมหากุศลด้วยกัน
ผู้ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา ดังมีรายนามดังนี้


ประธานใหญ่ หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา   คุณธนกฤต สิริหิรัญกร  เป็นประธานในพิธี
                                       
กราบเรียนเชิญประธาน 19 ท่านในการถวายราชสักการะในปีนี้
1. พระครูชนินทร์ กิจจาภิรมย์ ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. ท่านอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ ประธานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณเขตบางกอก
3.ท่านสมจิต วรรณธนศิลป์
ประธานสภาวัฒนธรรม เขตบางกอกน้อย
4. ท่านรองศาสตราจารย์.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
5.ท่านดร. ธีระ โพธิ์พานิช อุปนายกสภากีฬาและนันทนาการ ประเทศไทย
6.ท่านคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป
ประธานสภาลูกเสือไทย สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ
7.ท่านดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์
นายกสมาคมไท้เก๊ก ประเทศไทย
8.ท่านครูไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
นายกสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทยฯ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการราชดำเนิน
9. ท่านนายแพทย์อนุวรรต ผลบุณยรักษ์
ประธานคณะผู้สร้างรอยพระพุทธบาท วัดอโศการาม ราชวรวิหาร
10.นายโฆษิต สุวินิจจิต ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
11.พลเอกวัชระ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
12. พลเอกกสิณ ทองโกมล
นายกสมาคมยกน้ำหนักคนพิการ แห่งประเทศไทย
13. ท่านอานนท์ แก้วมโยรมณ์
ประธานพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา
14.นายองอาจ ดำรงค์สกุลวงศ์
ประธานบริษัท อินเตอร์ไฮค์ จำกัด มหาชน
15.รองศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.
สุชานี แสงสุวรรณ ประธานสถานีโทรทัศน์BMC TV.
16. ท่านวิเชษฐ์ เกตุจรรยากุล
กรรมการผู้จัดการบริษัทแจ๊คกี้แอร์คอดิชันเซอร์วิส จำกัด จากพัทยา
17. ท่านธีระวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลชาตื อรัณยะนาค รองอธิการบดีสถาบันพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
รองประธานใหญ่
1.คุณสมเกียรติ เลิศกาญจนพร
กรรมการสถานศึกษารรประถมทวีธาภิเศก
2.ท่านครูสุดสงวน ทองมา
ปราชญ์ทางว่าวไทยจุฬาปักเป้า
3. ท่านครูวิรัตน์ เกิดเงิน ปราชญ์ตะกร้อลอดห่วง
4.ท่านวิชาญชัยนันท์ จันทอนุรักษ์
ประธานบริษัท พลอยสกรีน จำกัด
5. พลเรือเอกประพฤฒิพร อักษรมัต
นายกสมาคมอัสสัมชัญ
6.คุณจตุรงค์ เตชะกำพุกประธานบริษัทบางกอกเฮ้าส์เทรดดิ้ง  จำกัด
7. คุณบัญชา เทียนศิริ(พี่ต๋อย) ประธานชุมชนตรอกวังหลัง
8. นายเด่น กาญบุตร
นายกสมาคมเมโลเดียน แห่งประเทศไทย
9.พ.ต.ต.ศุภวัฒน์ กรรมการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลต์
10. คุณเสริมศักดิ์ เจซีเซเนเตอร์ผู้คิดค้นเกมส์ภาษาไทยอักษรไขว้
11. คุณนุสรา วรวิทยาการ
ประธานจิตอาสาแพทย์ของแผ่นดิน
12. คุณชณัฐิกาญจน์ ไทยมีสุข
ประธานผู้ศรัทธาองค์รวมมหาเทพ.
รายนามเจ้าพิธี ใหญ่

ท่านครูวิชิต ชี้เชิญ บรมครูมวยไทย กระบี่กระบอง กีฬาไทยเฉลิมพระเกียรติของสภาการศึกษาแห่งชาติและพราหมณ์ร่วม 9 คนดังนี้
1. พ่อครูนฤธี ตั้งไพบูลย์ทรัพย์ ประธานผู้ศรัทธาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. พ่อครูทนง ทองตุ๋ย
พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา
ลุ่มแม่น้ำท่าจีน
3.แม่ครูบายศรี สุภาพร   กายา
ประธานผู้ศรัทธา
ลุ่มแม่น้ำระยองตะวันออก
4. พ่อครูเดชธนา   ทัพบุดดา
ประธานผู้ศรัทธาลุ่มแม่น้ำชีอีสานเหนือ
5. พ่อครูคมชาญ   มณีสาย
ประธานผู้ศรัทธาลุ่มแม่น้ำมูลอีสานใต้
6. พ่อครูเทพ พุ่มน้อย ประธานผู้ศรัทธาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
7. พ่อครูพุทธบุตร เทพมหารังสี รองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา
ตารางกำหนดการ
เวลา ๑๕.๓๐น.เปิดโรงทานและลงทะเบียน
เวลา ๑๖.๐๙น.สวดมนต์จีนจากสถาบันแม่ชีวัดยานนาวา
เวลา ๑๗.๐๙น. เริ่มพิธีสวดสดัปกรณ์ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์
เวลา ๑๗.๕๖ น. กล่าวบทอาเศียรวาทถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๑๐
โดย นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป
เวลา ๑๘.๐๙ น.เริ่มพิธี จุดเทียนชัยโดยประธานใหญ่ ประธานร่วม รองประธานและผู้มีเกียรติ

พิธียกดาบปราบไพรี ถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยประธานคณะฯกล่าวสัตย์ปฏิญาณและพระสงฆ์๙ รูปสวดชยันโตเสริมในพิธีและถวายจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์
เริ่มพิธีพราหมณ์จาก ๙ลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศ
เริ่มพิธีบวงสรวงสักการะ โดย ท่านครูวิชิต ชี้เชิญ บรมครูมวยไทย กระบี่กระบอง ครูภูมิปัญญาไทยของสภาการศึกษาแห่งชาติการแสดง รำไท้เก๊ก จากสมาคมไท้เก็กแห่งประเทศไทย
การแสดง รำมวยไทยจากโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
ที่ทำ

การแสดง คีตะมวยไทย จากโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง
การแสดงกระบี่กระบอง จากค่ายธนบุรีศรีมหาสมุทรและคณะ 28 ธันวา ตากสินมหาราช
เริ่มพิธี ส่งเทพเทวดากลับ
เริ่มพิธี อุทิศส่วนกุศล
เสร็จพิธีรับของที่ระลึกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอบคุณภาพ/ข่าวพ.เมืองเพชร รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น