โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) สำนักงานยุติธรรมนราธิวาสจัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่


(ชมคลิป) สำนักงานยุติธรรมนราธิวาสจัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่


ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562  ที่ห้องประชุม จันปิยะ  สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวา   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส  ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะเป็นประธานกล่าวต้อนรับเปิดโครงการ               ซึ่งมีนายสามารถ  ละกะเต็ม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริม ระบบงานยุติธรรม นายรูกีปลี  อาแว  พนักงานคุ้มครองสิทธิ จากสนง.ยุติธรรมนราธิวาส นายเตาเฟต แวอูเซ็ง นักทัณฑวิทยา  เรือนจำนราธิวาส นายเด่น  เสาภู  พนักงาน.คุมประพฤติชำนาญการ  สถาน
       
            
             พร้อมทั้งจัดให้มีการ บรรยายในหัวข้อ บทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมและการป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมพื้นฐานในชุมชนจากนั้น พ.ต.ท.  ณรงค์ทองขาว รองผกก.(ป) สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ บรรยายในหัวข้อ ชุมชนกับเกราะป้องกัน  การรู้เท่าทันอาชญากรรม 4.0 ”


            ซึ่งปัจจุบันปัญหาปัญหา อาชญากรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายให้ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และส่งเสริมงานยุติธรรม เพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ผ่านกิจกรรมขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส
     


           จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนในจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังและดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในการป้องกันภัยจากปัญหาอาชญากรรมในชุมชนทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป                                  


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น