โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ5ครบรอบ ๑๑ ปี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน)


 (ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ5ครบรอบ ๑๑ ปี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน)

     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน เพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์ และ ความมั่นคงของชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( ผอ.รมน. ) โดยตำแหน่ง      กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กร หลักในการบูรณาการ อำนวยการ และ กำกับดูแลการปฎิบัติงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างมีประสิทธิภาพ


 เพื่อให้เกิดความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ เพื่อการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องเทิดทูน พิทักษ์ และ รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

 ทั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ และสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการน้อมนำแนวทาง พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการดำเนินงาน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) จึงกำหนด ให้ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร


       วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้มาร่วมงานและบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) ครบรอบ ๑๑ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑


พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประธานในพิธีงานครั้งนี้
พร้อมชมภาพและบรรยากาศพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมมาฟังคำสัมภาษณ์
พลตรี ธนาธิป  สว่างแสง โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
  พิธีกรดำเนินรายการ


Cr..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น