โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

จังหวัดยะลามอบบ้าน สร้างสุขชุมชน ไทยทุกคนมั่นคงเข็มแข็ง แก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นของขวัญในเดือนแห่งความรัก ห่วงใยจากรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 28 หลัง


จังหวัดยะลามอบบ้าน สร้างสุขชุมชน ไทยทุกคนมั่นคงเข็มแข็ง แก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นของขวัญในเดือนแห่งความรัก ห่วงใยจากรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 28 หลัง


 วันที่ (25 ก.พ.62) ที่หมู่ 3 บ้านเปาะยานิ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองยะลา นายวิริยะ แต้มแก้ว ผช.ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบบ้านพอเพียงให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก จำนวน 28 หลัง พร้อมเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างของนางสาวรอบียะ สาและ บ้านเลขที่ 51 / 1 หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายอับดุลการิม กรียอ กำนันตำบลสะเตงนอก นายกเทศบาลตำบลสะเตงนอก เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้การต้อนรับ


 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดที่ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช. สนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการส่งเสริมเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อช่วยเหลื่อกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ช่วยเหลือการศึกษาของบุตรหลาน มีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น โครงการบ้านพอเพียงชนบท โครงการบ้านมั่นคงเมือง รวมทั้งการเคหะแห่งชาติก็มี โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย เช่น บ้านเอื้ออาทร


ด้านนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองยะลา กล่าวว่าในอำเภอเมืองยะลา สำหรับด้านการหนุนเสริมการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นภารกิจสำคัญ ได้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรชุมชน) สภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดยะลา และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดยะลา ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


ภาพรวมการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบท ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2560-2562 จำนวน 9 ตำบล 5 อำเภอ 246 ครัวเรือน งบประมาณรวม 4,160,000 บาท (สี่ล่านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท) โครงการบ้านพอเพียงชนบทเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 28 ครัวเรือน เป็นเงินรวมจำนวน 475,000 บาท ปัจจุบันดำเนินการพัฒนาที่อาศัยแล้วเสร็จทุกครัวเรือน โดยชุมชนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการสนับสนุน ส่งเสริม จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  นายอับดุลการิม กรียอ ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองสะเตงนอก กล่าว


นายวิริยะ แต้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค(ปฏิบัติการพื้นที่) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวถึง การดำเนินงานของสถาบันฯ ในพื้นที่ภาคใต้ว่า พอช. ได้สนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด มีพื้นที่ปฏิบัติงานจำนวน 1,163 ตำบล/เทศบาล (คิดเป็นร้อยละ 98.90 ของพื้นที่ทั้งหมด 1,176 ตำบล/เทศบาล) โดยแบ่งเป็น สภาองค์กรชุมชน 1,138 ตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล 1,114 กองทุน ตำบล เศรษฐกิจและทุนชุมชน 240 ตำบล


นอกจากนี้ โดยที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ มีเป้าหมายการทำงานแบบบูรณาการโดยมีกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาจากเครือข่ายผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหาการ่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สภาองค์กรชุมชนตำบล ทำงานร่วมกันจนเกิดรูปธรรมความสำเร็จในมิติต่างๆ เพื่อหนุนเสริมให้ชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้ง อันนำไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น