โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ศอ.บต. ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริต จัดงานวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Yala Fun Trail ไม่เอาโกง รณรงค์ให้ชาวยะลาต่อต้านคอร์รัปชัน


     ศอ.บต. ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริต จัดงานวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Yala Fun Trail ไม่เอาโกง รณรงค์ให้ชาวยะลาต่อต้านคอร์รัปชัน
                วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) เวลา 06.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา จัดงานวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Yala Fun Trail ไม่เอาโกง เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน และให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจิต ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย และจังหวัดยะลา ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่พื้นที่ และเกิดกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนในอนาคต         


             โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน ร่วมกันจัดวันต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นมี 2 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมที่ 1. การประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา       และกิจกรรมที่ 2. เดิน - วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฏร์ - รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน ภายใต้รูปแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ในแบบกิจกรรมวิ่งเทรล (Trail Running) ในพื้นที่หัวเขาล้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยใช้ระยะทางไป - กลับประมาณ 4 กิโลเมตร

        ในการนี้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาการรองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตในครั้งนี้ว่า จะสำนึกปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ

      พร้อมร่วมเป็นประธานปล่อยขบวนนักวิ่งเทรล (Trail Running) พร้อมกัน โดยมีนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี     นายพายัพ คชพลายุกต์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทั้งในและต่างพื้นที่ ร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก


        โดยที่ผ่านมาทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างจัดเจนถึงการทำงานในพื้นที่ให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ซึ่ง ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง

        เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐ รวมถึงปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เข้าใจถึงปัญหาความเสียหายจากการทุจริต พร้อมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนงานยุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้บ้านเมืองใสสะอาด ปราศจากการทุจริตอย่างจริงจังต่อไป

       สำหรับวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Yala Fun Trail ไม่เอาโกง ถือเป็นแนวคิดที่ตั้งใจอยากให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคนมาร่วมกิจกรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยทุกกิจกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชิดชูคนดี มีคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมอย่างยั่นยืน พร้อมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมามีบทบาทในการต่อต้านการทุจริต พร้อมได้ออกกำลังกายและร่วมสร้างความดีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ขอบคุณภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น