โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ TOT Young Club นำเยาวชนจาก 6 จังหวัดภาคใต้ เรียนรู้ด้าน ICT เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ นำสังคมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

        บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ  TOT Young Club นำเยาวชนจาก 6 จังหวัดภาคใต้ เรียนรู้ด้าน ICT  เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ นำสังคมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 

        กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมบ้านหน้าเกาะ Blissful Resort ตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง โดยนายสมชาย  เกลี้ยงนิล  นายอำเภอศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยใช้ชื่อโครงการ  TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ


        โดยนำนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ จาก 6 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์


          ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนสามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ เช่น การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสินค้าในชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ก  เพจ ยูทูป ไลน์ เป็นต้น   ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาให้ก้าวไกลไปอย่างมาก  และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนตั้งแต่ระดับบุคคล  สถาบันครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  และยังหลอมรวมสังคมโลกที่เคยห่างไกล ให้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกัน ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร ที่มีสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือสำคัญ


         ดังนั้นเพื่อให้ เยาวชนซึ่งถือเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงสังคมจากวิถีเดิมไปเป็นสังคมใหม่ ที่จะมีการนำปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น  บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จึงได้จัดทำโครงการ  TOT Young Club ขึ้น  ให้เยาวชนได้เรียนรู้ ถึงความเชื่อมโยงของ เศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์  สนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไป


   

     ทั้งนี้โดย จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจดิจิทัล  การผลิตสื่อดิจิทัล  การผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  รวมทั้งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้สมาร์โฟน  เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว   และ การทำตลาดให้กับสิ้นค้าชุมชนด้วย   โดยมีการบรรยายให้ความรู้ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และปฏิบัติจริง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น