จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เทศบาลคลองพนพัฒนา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฯ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ชมคลิป)


เทศบาลคลองพนพัฒนา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฯ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ชมคลิป)


   เมื่อ  วันที่ 10 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. นายพิศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  พร้อมด้วย นายกมลวิศิษฎ์  ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา  พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ทรายขาว นายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม
     

   พร้อมด้วย ข้าราชการท้อมถิ่นและผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและบทบาทภาคประชาสัมคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

    ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยนายณพรวิศิษย์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา และคณะกรรมการฯ ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มเทศบาลตำบลคลองพน ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

     ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ เพราะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทั้งยังเป็นผู้นำและเป็นผู้ทำประโยชน์แก่สังคม หากผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตดี ก็จะเป็นมิ่งขวัญของครอบครัวและเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานและเยาวชนได้เป็นอย่างดี การมีชมรมผู้สูงอายุจึงเป็นอรกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ จาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ

       ประกอบกับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้สุงอายุส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ก่อให้กเกิดภาวะด้านจิตใจ เกิดความเครียด ขาดการพักผ่อนหย่อนใจ ส่งผลกระทบให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ขาดความสนใจในการออกกำลังกายทีถูกต้องเหมาะสม และการบริโภคอาหารที่พอเหมาะพอควร

      เพื่อให้มีภาวะโภชนาการทีดี ลดการเจ็บป่วยของโรคต่างๆ ความพิการซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ จากสาเหตุของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดในสมองอุดตันเป็นต้น ดั้งน้ัน เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง และเกิดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น