จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดพิธีปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น(อส.) และกำลังภาคประชาชน ประจำปี 2561


อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดพิธีปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น(อส.) และกำลังภาคประชาชน ประจำปี 2561


        เมื่อวันที่ 7พ.ค.61 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง พ.อ.อาทร จันทร์ทอง รอง ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธานพิธีปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น(อส.) และกำลังภาคประชาชน ประจำปี 2561 

      เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  และเข้ามาเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ  อส. และกำลังภาคประชาชน เข้าร่วม


       พ.อ.อาทร จันทร์ทอง รอง ผบ.ฉก.ยะลา กล่าวว่า   การฝึกทบทวนกองหน่วยกำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาชน นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความพร้อม ความเข็มแข็งแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ของทุกภาคส่วน ที่เป็นกำลังหลักในการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ตำบลของตนเอง

      ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตงได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้ให้ความสำคัญกับกำลังภาคประชาชน/กำลังประจำถิ่น ที่ได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือทางราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมือง ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาพื้นที่

       เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่กำลังภาคประชาชน/กำลังประจำถิ่น ในการดูแลประชาชน เส้นทาง และสถานที่ราชการ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่นการใช้และการบำรุงรักษาอาวุธ การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย การติดต่อสื่อสาร และงานด้านข่าว 

     รวมทั้งเพื่อให้กำลังภาคประชาชน/กำลังประจำถิ่น ได้รับฟังนโยบายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง และเป็นการสนองนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่กำลังภาคประชาชน/กำลังประจำถิ่นในการดูแลหมู่บ้านและชุมชน  

    ขอบคุณกล้าณรงค์ ทองนาคพันธ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น