จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลรือเสาะ นายก ฯอ่านสาส์น ทำพิธีทางศาสนา มอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ”วันเทศบาล” (ชมคลิป)


 เทศบาลตำบลรือเสาะ นายก ฯอ่านสาส์น ทำพิธีทางศาสนา มอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น วันเทศบาล” (ชมคลิป)


   ภาพข่าว ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้       

    

      เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ  ห้องประชุมจันปิยะ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะได้อ่านสาส์น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งพบปะกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561


          ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น วันเทศบาลและได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี


         พร้อมทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลรือเสาะได้มอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะและนายประพฤกษ์ นิลโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะกล่าวพบปะให้โอวาท โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561

        ซึ่งได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือภาคเช้าได้ปลูกต้นไม้ “รือเสาะ”  และพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และการสวดดูอาร์ทางอิสลามและการบรรยายธรรม หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน


         และภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.30 น. ที่ศาลาอุปการประชากร เทศบาลตำบลรือเสาะจัดให้มีกิจกรรมการแข่งกีฬาสีกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง โดยแบ่งเป็น 4 สี คือ สีม่วง สีส้ม สีขาว สีม่วง

         นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะกล่าวว่าการจัดกิจกรรมวันเทศบาลขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ระหว่าง เพื่อร่วมงาน และประชาชนซึ่งความสามัคคี จะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เห็นความสำคัญ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
      ได้ตระหนักเห็นและเห็นถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค

      และการสร้างความเป็นธรรม ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาลเทศบาลตระหนักดีว่าไม่ว่าจำนวนเทศบาลจะมีมากน้อยเพียงใด เทศบาลต้องหลอมรวมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวและมีความมั่นคง แข็งแรงพร้อมที่จะรับภาระหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน เพื่อนำมาสู่เมืองน่าอยู่ ผู้คนมีสุข

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น