จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

จังหวัดกระบี่ เปิดโครงการตลาดสีเขียวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านนาตีน สนองนโยบายรัฐบาลเป็นยุค 4.0 (ชมคลิป)


จังหวัดกระบี่ เปิดโครงการตลาดสีเขียวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านนาตีน สนองนโยบายรัฐบาลเป็นยุค 4.0 (ชมคลิป)


        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการตลาดสีเขียวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านนาตีน หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 มีการแสดงผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน         มีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องของตลาดสีเขียว Green market สร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้แก่ชุมชนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนตามนโยบายจากรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศให้เป็นยุค 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความแข็งแรง และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีอาชีพ ยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรม เชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าโดยชุมชน เมื่อปี 2559

        ได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านการท่องเที่ยวนำร่อง 9 จังหวัดจากทั่วประเทศ ชุมชนบ้านนาตีนเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ชัดเจน ทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมชุมชนบ้านนาตีน จึงจัดโครงการตลาดสีเขียวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สนองนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ให้เป็นยุค 4.0

        ภายใต้การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว นำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ เน้นวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  สร้างมูลค่าบนพื้นฐานความรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถ เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และเศรษฐกิจโลก

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...