จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนนราธิวาส จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน สู่การเรียนรู้


สำนักงานการศึกษาเอกชนนราธิวาส จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน สู่การเรียนรู้


       

     ณ โรงเรียนรอมาเนีย อ.แว้ง จ.นราธิวาส ดร.วาทิต มีสนุ่น  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมพันธ์ชุมชนสู่การเรียนรู้  ปีการศึกษา 2561  โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการ STEM  นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนสามัญ และกลุ่มสาระศาสนา 


             และนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการด้านวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนได้เชิญแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่รอบสถานศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มจักรสาน  โรงเรียนชาวนา กลุ่มยังยิ้ม  กลุ่มซาไก  ทหารชุดสันติสุข 401 และ 411 กลุ่มบานอ กลุ่มชาเจะเหม  เป็นต้น .ซึ่งในการจัดโครงการสัมพันธ์ชุมชนในครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย             นายฮัมดี อาแซ ผู้จัดการโรงเรียนกล่าวว่า  สภาพปัจจุบัน การจัดการศึกษาเราต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เน้นผู้เรียนเป็นหลัก  ถือว่ามีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามรถพิเศษ ความสามารถเป็นเลิศในแต่ละด้าน  ได้แสดงออกความสามรถของตนในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

           พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนต่างๆทั้งกลุ่มสามัญและศาสนาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามรถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ขอบคุข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...