จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน จัดโครงการบูรณาการ หน่วยงานความมั่งคงและหน่วยบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภารกิจคุ้มครองพยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคดีในพื้นที่ จชต


นราธิวาส กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน จัดโครงการบูรณาการ หน่วยงานความมั่งคงและหน่วยบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภารกิจคุ้มครองพยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคดีในพื้นที่ จชต         ณ.โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไฟฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีในโครงการบูรณาการ หน่วยงานความมั่งคงและหน่วยบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภารกิจคุ้มครองพยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคดีในพื้นที่ จชต. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน120คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร ) เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่ จชต.

 สำหรับโครงการดำกล่าว ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความมั่งคง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ จชต. ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงและให้เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องระบบการคุ้มครองพยาน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนที่ได้รู้เห็นการกระทำความผิด กล้าที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐในฐานะเป็นพยานในคดีความมั่งคง และ เพื่อให้หน่วยความมั่งคงทราบถึงภารกิจ แนวทางปฎิบัติและการบุรณการการคุ้มครองพยานตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในพื้นที่ จชต.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            ทั้งนี้ สำนักงานคุ้มครองพยานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คาดหวังว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและปฎิบัติงานในพื้นที่ จชต.มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านคุ้มครองพยาน นำไปสู่การถ่ายทอดและประชาชนในพื้นที่มีความเชื้อมั่งในกระบวนการคุ้มครองความปลอดภัยของรัฐร่วมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบุรณการดำเนินงานร่วมกันในภารกิจการคุ้มครองพรานในคดีความมั่งคงให้มีความประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ จชต.มีความเชื้อมั่นในกระบวนการยุติธรรม อันจะนำไปสู่การลบความรุนแรงในพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขทางสังคมอย่างมั่นคงและยันยืนต่อไป

 นายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า การคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงแรกๆนั้น ผู้ที่จะให้การเป็นพยานในคดีอาญาอาจจะยังไม่มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องของการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้มีการพัฒนาคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ จชต

  .จึงทำให้ ณ วันนี้พี่น้องประชาชนที่เห็นเหตุการณ์มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยที่มากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหรือพยาน โดยนอกจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมแล้ว ยังมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ทั้งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่รวมทั้งกรมการปกครอง ซึ่งหลายฝ่ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีว่า ณ วันนี้พยานเกิดความมั่นใจมากขึ้น

    เนื่องจากตามสิทธิการคุ้มครองของพยานนั้นกฏหมายกำหนดไว้ให้การดูแลเป็นอย่างดี และให้ความมั่นใจด้วยว่า หลังจากที่มาเป็นพยานแล้วและเมื่อออกจากโครงการไปแล้วก็ยังมีรูปแบบและวิธีการดูแลเขาต่อไปอีกด้วย ในกรณีที่เขาไม่สามารถกลับเข้ามายังพื้นที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหาที่อยู่ที่ทำกิน ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็จะดูแลในเรื่องนี้ ในส่วนเรื่องสิทธิการใช้จ่ายหลังจากที่เข้ามาในโครงการแล้ว กรณีที่พยานจะต้องฝึกอาชีพเพื่อการดำรงชีพต่อไปนั้นทางกรมจะดูแลในเรื่อนี้ด้วย 

     โดยสามารถมีเงินก้อนไปทำมาหากินตามปกติสุข ซึ่ง 6 เดือนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่เองก็มีความชัดเจนมากขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปในทิศทางที่ดี


 ส่วนปัญหาอุปสรรคในการทำงานนั้น เราจะทำอย่างไรที่จะไปสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้พยานมีความรู้สึกว่า ถ้ามาเป็นพยานแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาจะดูแลความปลอดภัยที่ดี โดยเราไม่ได้ดูแลเฉพาะที่พยานเพียงอย่างเดียว แต่เราจะดูแลไปถึงครอบครัว คนใกล้ชิด ซึ่งภาหากมีภัยอันตรายไปด้วยแล้ว กฎหมายต้องดูแลอย่างเต็มที่

 ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้ เพียงแต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องพยายามสื่อสารสร้างความเข้าใจให้มาก และจะทำให้พยานมีความกล้า สามารถสางคดีความมั่นคงไปสู่การออกหมายเรียก หมายจับเป็น 100 คดี มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะทำให้คนที่กระทำความผิดควรจะถูกลงโทษทางกฏหมายได้มากขึ้น.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...