จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

ปภ.จังหวัดนราธิวาสร่วมกับอบต.มะนังตายอ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รับมือภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ปภ.จังหวัดนราธิวาสร่วมกับอบต.มะนังตายอ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รับมือภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

วันที่11ม.ค.61 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมือง จ.นราธิวาส เป็นประธานพิธิเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เจ้าหน้าที่อปพร. และประชาชนในพื้นที่ จำนวน70คน

นายนฤสรรค์ อิสลามธรรมธาดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เปิดเผยว่า การจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ เพือ ให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติด้านอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพือมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย การชู้ชีพและกู้ภัย

 การอพยพประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสได้คัดเลือกผู้นำชุมชนในพื้นที่หมู้ที่1บ้านมะนังกาหยี หมู่ที่2บ้านบือแนแล หมู่ที่3บ้านโคกแมแน หมู่ที่4บ้านโต๊ะนอ หมู่ที่5บ้านสุไหงบาลา หมู่ที่6บ้านจูดแดง และหมู่ที่7บ้านจะแลเจาะ ซึ่งการฝึกครั้งนี้เพือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น


นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมือง จ.นราธิวาส ได้กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้ประสบกับภัยพิบัติในหลายด้านด้วยกัน ทางราชการต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย รวมถึงการบุรณะฟื้นฟูในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก ที่มักเกิดขึ้นของทุกปีและในพื้นที่ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง ก็มักประสบอุทกภัยหลายพื้นที่ด้วย

 ซึ่งเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ ได้มีการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพันไปแล้ว

ขอบคุณ ข่าว/กรียา/นราธิวาส/นราธิวาส/0896579170

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...