จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

สพฐ.เปิดสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561

สพฐ.เปิดสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561


          


        เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดการสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เป็นสังคมเอื้ออาทร มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

         และมีระดับการพัฒนาในทุกด้าน ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2561 โดยมีนางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เป็นประธาน ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี


         นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. กล่าวว่า สภานักเรียนเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ที่รับผิดชอบสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของสภานักเรียน และการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม

         ให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และเกิดความคุ้นเคยในกิจกรรมของสังคม อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยในด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เทียบเท่าอารยประเทศ         “สำหรับปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาจำนวน 150 คน เป็นตัวแทนสภานักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต จำนวน 42 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน จำนวน 33 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 75 โรงเรียน ตามแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0” มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คือทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อมๆกันนางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ กล่าว


ขอบคุณ ข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...