จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง จิตวิญญาณของความเป็นครู ในยุคการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21


มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง จิตวิญญาณของความเป็นครู ในยุคการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21


         ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอยและวิจัย ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง จิตวิญญาณของความเป็นครู ในยุคการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

        โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ผอ.สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมบรรยายให้ความรู้แกบุคลากรสายสอนและวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รวม 300 คน


           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รอง อธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯมีหน้าที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย ดังนั้น กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ

          จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีงบประมาณ 2561 ได้จัดอบรมในหัวข้อ จิตวิญญาณของความเป็นครู ในยุคการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”

        เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสอนและวิจัยในการจัดการเรียนการสอนและสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าของความเป็นครูในยุคการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแยกเป็นบุคลากรสายสอนและวิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจำนวน 200 คน และนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีก จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน


            ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง จิตวิญญาณของความเป็นครูในยุคศตวรรษที่ 21 นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อหารพัฒนาการศึกษาของประเทศ ครูผู้สอนควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการในชั้นเรียนแนวใหม่ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

        ดังนั้น การจัดโครงการนี้ ถือเป็นการสร้างความตระหนักและรักในอาชีพ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน พร้อมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความสำพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ และความสามารถในการเชื่อมโยงวิชาการสู่วิชาชีวิตเพื่อบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียน และเพื่อให้เกิดความเป็นครูที่มีมากกว่าเพียงผู้สอน หรือผู้ให้วิชาความรู้ แต่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ นำพาคนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์         “วิชาชีพครู ถือเป็นอาชีพสูงสุด ซึ่งต้องได้รับการศึกษาหรือมีการฝึกฝนเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความพร้อมในทุกด้านที่จะเป็นครู วางตัวดี การดำรงชีวิตอย่างมีวินัยและการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ อบรมส่งเสริมดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์อย่างสุดความสามารถ ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยมีความคาดหวังว่า เราต้องร่วมกันพัฒนาศิษย์ให้เติบโตและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

         ขอบคุณภาพ - ช่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...