จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองยาง และชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ ยกระดับสู่ชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกในภาคใต้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองยาง และชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ ยกระดับสู่ชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกในภาคใต้

        วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเบอร์ 5  บ้านคลองยาง เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับสู่ชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกในภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการเรียนรู้สู่ชุมชนโดยรอบ 

       โดยมีนายธาตรี  ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมบูรณ์  เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนบ้านคลองยาง เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 600 คน

       นายธาตรี  ริ้วเจริญ กล่าวว่า ชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เป็นการขยายผลเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายในโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. ไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียน ซึ่ง กฟผ.ร่วมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับชุมชน เพื่อยกระดับพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบการประหยัดพลังงานและเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ ขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียงได้มาศึกษาเรียนรู้ อันจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


    ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านคลองยาง และชุมชนบ้านคลองยาง ปัจจุบันเป็นโรงเรียนและชุมชนต้นแบบโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ กฟผ. รวมทั้งเป็นเครือข่ายที่ กฟผ. ส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยมีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 47 ครัวเรือน ซึ่ง กฟผ. ดำเนินการพัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกภาคใต้ โดยที่ผ่านมา กฟผ.ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยาง ได้ออกรณรงค์และเชิญชวนให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน รวมทั้งได้มีการจัดอบรมและทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสำรวจการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การเปลี่ยนอุปกรณ์ LED

  การประกวดลดใช้พลังงานในครัวเรือน ซึ่งในระยะแรก 19 ครัวเรือนที่นำร่อง สามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 6,800 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 27,000 บาท รวมถึงสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณปีละ 4,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์  และคาดว่าถ้าเข้าร่วมโครงการครบทั้ง 47 ครัวเรือนจะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงปีละ 16,920 หน่วย  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 67,700 บาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 9,835 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

ขอบคุณภาพ/ข่าว/กระบี่

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...