จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าลุ่มนํ้าบางนรา 1 จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี


นราธิวาส สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าลุ่มนํ้าบางนรา 1 จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี              นายนอร์ดีน   เจะแล  สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดประชุมประจำปี  สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าลุ่มนํ้าบางนรา(สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ) ณ หมู่ที่ 3 บ้านเปล ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าลุ่มนํ้าบางนรา 1 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านร้านค้าบริการ

              จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามหลักการและวิธีการสหกรณ์เป็นสำคัญยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกได้ การดำเนินงานของสหกรณ์จะบรรลุเป้าหมายจะต้องทำงานเป็นทีม รู้จักหน้าที่และประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสียสละ ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน มุ่งเน้นการบริการแก่ประชาขนเป็นสำคัญ ยึดหลักกฏหมาย นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อช่วยกันยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น


               สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่สหกรณ์ มีสมาชิก 80 ราย  สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์จัดหาเงินทุนเพื่อให้บริการแก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ 2 ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก เพื่อให้สมาชิกออมเงิน
ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...