จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560


อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560

          ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ โดยมี พ่อค้า แม่ขาย เจ้าของร้านเดิมในตลาด และประชาชนที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐได้เดินทางมาสมัครกันเป็นจำนวนมาก


          นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกสินค้า ทุกระดับ ทั้งสินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย

         โดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธกส. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บูรณาการตลาดประชารัฐ 9 แบบ ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560


        ทั้งนี้ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุไหงปาดี ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...