โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน “ศึกษาสัมพันธ์ชุมชนสืบสานวัฒนธรรมถิ่นอังกอร์” ณ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ศึกษาสัมพันธ์ชุมชนสืบสานวัฒนธรรมถิ่นอังกอร์ณ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 


      วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านตะโลหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ศึกษาสัมพันธ์ชุมชน สืบสานวัฒนธรรมถิ่นอังกอร์ณ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา       โดยมีนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กล่าวรายงาน มีนายอำเภอรามัน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 41 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน  และประชาชน ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดแสดงลิเกฮูลู ออกบูธนิทรรศการหน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มแม่บ้านตำบลตะโละหะลอร่วมจัดทำขนมพื้นบ้าน โรงพยาบาลรามันบริการตรวจสุขภาพและทำฟันฟรี

          พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่าขอชื่นชมในความมีน้ำใจ ความสามัคคี ของหน่วยงานราชการและประชาชนที่ได้ร่วมกันจัดงานศึกษาสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอในวันนี้ ซึ่งจัดได้อย่างดียิ่ง ณ เวลานี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม  และเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต  การศึกษาจะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษายิ่งมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชดำรัสในคราวเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมราษฎรจังหวัดยะลา ณ คุรุสัมมนาคารภาคศึกษา 2 (สำนักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา 2 ในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2502 ตอนหนึ่งว่า การศึกษาที่นี่สำคัญมาก ให้พยายามจัดให้ดี ให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้  แม้จะพูดได้ไม่มากนัก  เพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดี

        เท่าที่ผ่านมาคราวนี้ มีผู้ไม่รู้ภาษาไทย ต้องใช้ล่ามแปลควรให้พูดเข้าใจกันได้ เพื่อสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันและสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี  ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไว้ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง –  มีคุณธรรม
 3. มีงานทำ มีอาชีพ
 4. เป็นพลเมืองดี

         พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่าเพิ่มเติมอีกว่า โครงการ ศึกษาสัมพันธ์ชุมชนเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ  โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ตระหนักในความสำคัญของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจะต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา รักและหวงแหนสมบัติที่คุณค่าของชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ได้สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันการศึกษา  และสถานศึกษา ๑๓๘  แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมในพื้นที่นำร่อง ๓ จังหวัด(ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) ๑๐ อำเภอ ลักษณะของกิจกรรมเป็นการประสานสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆในชุมชน ให้บริการประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี เกิดเป็นความสามัคคี เป็นพลังในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

ขอบคุณ  มูกกะตา หะไร  ยะลา


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น