โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้จัดโครงการค่ายเพาะต้นกล้า

นราธิวาส สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้จัดโครงการค่ายเพาะต้นกล้า


         เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้จัดโครงการค่ายเพาะต้นกล้า เหตุผลในการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ้งสังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน

        โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เด็กและยาวชนได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้นในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่น่าวิตก รวมทั้งการมีจิตสาธารณะก็ลดลง ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดสุขอนามัยที่ไม่พึงประสงค์จากมลภาวะ และเชื้อโรคต่างๆ

       เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 54(10)

       วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลุ่มเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ซึ้งจัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่เด็กเยาวชนจำนวน 100 กว่าคนซึ้งระยะดำเนินการ 3วัน ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.2560

         และวันที่ 30 ส.ค.2560 (ช่วงเช้า) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านยะกัง) (ช่วงบ่าย) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสและพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่สำเร็จในการอบรบในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/นายมูฮำมัดตัรมียี สามะแม spmc

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น