โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส จัดโครงการ อบรมพัฒนาแกนนำนักเรียน(อย.น้อย )ในโรงเรียนและการดูแลสุขภาพ


นราธิวาส จัดโครงการ อบรมพัฒนาแกนนำนักเรียน(อย.น้อย )ในโรงเรียนและการดูแลสุขภาพ


      

    นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นประธานเปิด โครงการ อบรมพัฒนาแกนนำนักเรียน(อย.น้อย )ในโรงเรียนและการดูแลสุขภาพ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  รวมทั้งหมด จำนวน 120  คน ในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 8 แห่ง  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และประกอบกับรัฐบาลและคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคทุกมิติ

          โดยการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ชมชม สมาคม ดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัด เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคในทุกจังหวัดมีความเข็มแข็ง และบังคับใช้มาตรการทางการอุปบริโภคบริโภคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราใช้ หรือว่ารับประทานเข้าไปจะมีความสะอาดปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้บริโภคควรมีความตระหนักและความรู้ไว้คุ้มครองตนเองให้ปลอดภัย

           ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย ลดการเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสาธารณสุข และการศึกษาร่วมมือกันดำเนินการตรวจสายตาเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่๑ และช่วยเหลือแก้ไขเด็กที่มีสายตาผิดปกติ ดังนั้นทางรพ.สต.เขต ตำบลกะลุวอเหนือ

         จึงเห็นความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดอบรมนักเรียนเพื่อจัดตั้งชมรม อย.น้อยขึ้นในโรงเรียน และได้จัดกิจกรรม อย.น้อย เพื่อเป็นการให้ความรู้และเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร   การรู้จักปกป้องตนเอง รู้จักการเลือก สังเกต หรือทดสอบและรู้จักปฏิเสธอาหารที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ตลอดไปอย่างยั่งยืนและดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีเพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการลดปัญหาตาบอดจากสายตาผิดปกติในเด็กไทยและส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษา จึงได้จัดอบรมขึ้น

ภญ.โศภิต สิทธิพันธ์ เภส์ธชกรชานาญการพิเศษ สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เพื่อให้มีการจัดตั้ง ชมรมอย.น้อย  และเสริมการทำงานเป็นทีม กลุ่มนักเรียน อย.น้อย ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเลือกซื้อ เลือก บริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยรวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว สมาชิกของชมรมสามารถตรวจวิเคราะห์อาหารได้อย่างถูกต้อง แกนนำมีความรู้ทักษะการตรวจสายตาเบื้องต้นได้

         ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น