โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเสวนา “ทุนวิจัยชายแดนใต้ : ขออย่างไรให้ได้ทุน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเสวนา “ทุนวิจัยชายแดนใต้ : ขออย่างไรให้ได้ทุน”

        วันนี้ (20มิ.ย.60) ที่ ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนา “ทุนวิจัยชายแดนใต้ : ขออย่างไรให้ได้ทุน”

       โดยได้รับเกียรติจาก คุณประวีณา อินทร์ยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ “ทิศทางและการสนับสนุนงานวิจัยของ สวก.” หลังจากนั้นมีการเสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา ในหัวข้อ ทิศทางการวิจัยในยุค 4.0 วิธีการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตทุนวิจัย โดยมี ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมเสวนาในครั้งนี้             
   ผู้

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นสถาบันที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื่องของทุนวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีการกระตุ้นส่งเสริมในทุกๆ ด้าน

       เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสรับทุนเพิ่มขึ้น เพราะนักวิจัยได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกยังมีจำนวนน้อย ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมเสวนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าใจแนวทางหรือนโยบายการขอทุนวิจัยในยุคปัจจุบันเพื่อจะได้ปรับตัวไปทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งแนะนำวิธีการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ตลอดจนให้นักวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยเพิ่มขึ้น
       ขอบคุณ มูกะตา หะไร จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น