โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะเตรียมผลิตดอกไม้จันทน์ พร้อมเชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรืองใช้ประดับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงร.๙

 นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะเตรียมผลิตดอกไม้จันทน์ พร้อมเชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรืองใช้ประดับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงร.๙
 ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ภาพข่าว
      นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เปิดเผยว่าเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เน้นในการมีส่วนร่วมแดงความจงรักภักดีและแสดงไว้อาลัย จึงจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      และเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าวพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองสีเหลืองอันเป็นสัญญาลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                      เป็นดอกไม้ที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งเมืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นดอกไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
      ดังนั้นขอให้ประชาชนร่วมกันปลูกดาวเรือง บริเวณหน้าอาคารบ้านเรือนหรือสถานประกอบการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ดอกเหลืองสะพรั่งทั่วเทศบาลตำบลรือเสาะ ในช่วงงานพระราชพิธีสำคัญ และประชาชนสามารถนำดอกดาวเรือร่วมสนับสนุนสำหรับใช้ประดับตกแต่งสถานที่ในช่วงงานพระราชพิ
และจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดการจัดทำดอกไม้จันทน์ จานวน ๑๙๙,๙๙๙ ดอก จัดทำ ๙ รูปแบบ โดยให้เริ่มดาเนินการจัดทาพร้อมกันทั้งจังหวัดนราธิวาสในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.09 .


   สำหรับอำเภอรือเสาะมีเป้าหมายในการจัดทาดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,999 ดอก จัดทำจำนวน 4 ประเภท คือ ดอกดารารัตน์ ดอกพุฒตาล ดอกชบาทิพย์ และดอกบานบุรี

     โดยกำหนดจัดทำระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2560 ณ วัดราษฎ์รสโมสร อำเภอรือเสาะตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 . โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ประกอบด้วยข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ข้าราชการครู นักเรียน ข้าราชการตำรวจ ทหารพราน และประชาชนชาวอำเภอรือเสาะ
   

          นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม กล่าวอีกว่าทางเทศบาลตำบลรือเสาะได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมเป็นค่าวัสดุในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

        ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าอาหารว่างสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์การต่อยอดด้านอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น