โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รุ่นที่ 2 (มีคลิป)

 ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รุ่นที่ 2 (มีคลิป)วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 10-09 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน และมี นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน 

 


อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน จัดตั้งโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมถึงประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ 


ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นการนำไปสู่การลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ทั้งนี้ พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รุ่นที่ 2 ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 139 คน ประกอบด้วย หลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับต้น จำนวน 41 คน หลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับกลาง จำนวน 41 คน และหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง จำนวน 57 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การจัดตั้งสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน ในฐานะหน่วยงานของรัฐในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในทุกมิติ มีเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ ส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ 

และเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ศึกษา วิจัย ในประเด็นด้านสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ที่ประชาชนควรจะได้รับตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการป้องกันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น