โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

อำเภอรือเสาะ จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส(มีคลิป)

 อำเภอรือเสาะ จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส(มีคลิป)

 


       


เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม  2567   เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ      นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้ นายมะมัสซูกี สามะแอ สาธารณสุขอำเภอ     รือเสาะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอรือเสาะ  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2567 

  โดยมี คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้แทนจากภาคประชาชนระดมความคิดเห็นเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด อำเภอรือเสาะเป็นเมืองการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ปัจจุบันประเด็นที่ 6 จะลงไปถึงกิจกรรมที่จะปฏิบัติในพื้นที่ได้จริง เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)บูรณาการควบคู่กันไปอย่างเป็นองค์รวม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและประชาชน  

             

โดยมีวาระการประชุม 

- การรณรงค์เรื่องวัคซีน

                - การยืนยันตัวตนของอำเภอรือเสาะ       

               - ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  อำนาจหน้าที่ ปี 2567

 -ชี้แจงการจัดตั้งกองทุน  Long Term Care และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดตั้งกองทุน Long Term Care  อำเภอรือเสาะ เพื่อฟื้นฟูงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว และพัฒนาทักษะการดำเนินงานตำบลระยะยาวในชุมชน  โดย (นายซำสุดิน หามะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลรือเสาะ)


 

สำหรับประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอรือเสาะ ปี 2567

1.             การส่งเสริมสุขภาพชราธิวาสร่วมกับการบูรณาการการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(ผู้ป่วยติดเตียง)

2.             การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน

3.             ลดภาวะการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์


                                1. การส่งเสริมสุขภาพชราธิวาส

-การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพชราธิวาสร่วมกับการบูรณาการการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(ผู้ป่วยติดเตียง) กลุ่มเป้าหมาย 36 คน ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการเยี่ยมบ้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย (น.ส.ลาตีพะ เซ็ง พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ)-ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและชุมชน (Aging Mobile) โดย (นพ.เอกภพ เผ่าพืชพันธ์ ประธานคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลรือเสาะ)  

-การดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้ดูแลได้เฝ้าระวังสุขภาพและอาการของผู้ป่วย ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่นการเกิดแผลกดทับ และทำให้แผลหายเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกาย มีสุขภาพจิตที่ดี ลดความเครียดและความกังวล ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย (นางเจ๊ะซาฟูเร๊าะ เลาะแม พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ โรงพยาบาลรือเสาะ)

 


2. การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมายการดำเนินงาน จุดเสี่ยงบนท้องถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยจากระบบการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอำเภอรือเสาะ

ตัวชี้วัด

                                                1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 5

                                                2. อัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร

และขอแสดงความยินดีกับนายมูฮัมมัดรูดี เจ๊ะกอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.รือเสาะ ผู้เขียนขอรับรางวัลร่วมกับ พชอ.รือเสาะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชื่นชมความมุ่งมั่นการพัฒนาตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 โดย                 (นางนิภารัตน์ พันธเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ)

                                3. ลดภาวะการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์

มีกลุ่มเป้าหมาย 467  คน เป็นภาวะที่ทารกคลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ หรือ 259 วัน

ตัวชี้วัด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์<37สัปดาห์) ลดลงร้อยละ 10 เทียบจากปีที่ผ่านมา

                -ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดยทีมสหวิชาชีพภาวะเสี่ยงที่อาจทำให้คลอดก่อนกำหนด คุณแม่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนดมาก่อนในท้องแรก คุณแม่มีอายุมากกว่า 35 ปี แล้วมีการตั้งครรภ์ มีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ เช่น ความดันโลหิตสูง, ครรภ์เป็นพิษ,ภาวะรกเกาะต่ำ และ เบาหวาน ฯลฯ

ปากมดลูกบาง ไม่แข็งแรง  มีอาการมดลูกแข็งตัว  มีอาการถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์จริง   ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่จัด   คุณแม่ตั้งครรภ์แฝด แล้วมดลูกขยายตัวมาก   คุณแม่มีความเครียดมากในขณะตั้งครรภ์  โพรงมดลูกของคุณแม่มีเนื้อเยื่อผิดปกติ  สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด  อาการบวมและความดันโลหิตสูง   มีมูกเลือดออกทางช่องคลอด   มีอาการน้ำเดิน ก่อนครบกำหนดคลอด   รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยกว่าปกติb มีอาการท้องแข็งบ่อย  โดย(นางรัชดา ชิตสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลรือเสาะ) 

                นอกจากนี้ยังได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ทำให้การดำเนินงานของ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป

รายงานข่าวโดย นางนิภารัตน์ พันธเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยเลขา พชอ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะประพันธ์ ฤทธิวงศ์ คณะกรรมการ พชอ.ภาคประชาชน และ บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ภาพ

 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น