โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

นราธิวาส-เรือนจำนราธิวาสจับมือ4หน่วยงานลงนาม(MOU) ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำ เพื่อให้มีรายได้ในระหว่างถูกจองจำต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ(มีคลิป)

 นราธิวาส-เรือนจำนราธิวาสจับมือ4หน่วยงานลงนาม(MOU) ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำ เพื่อให้มีรายได้ในระหว่างถูกจองจำต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ(มีคลิป)
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 มกราคม 2567 ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

  ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ โดยมีนายวินัย หมวกมณี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นางสาวนูรี เดวาดาแล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ และนายบุญส่ง แก้วขาว อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งมีแขกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ทั้งนี้ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและมีรายได้จากการทำงานในระหว่างถูกจองจำในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจำ

โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรพัฒนาทักษะและอาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นถิ่น (การปักผ้าด้นมือ)

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Certificate in Fashion Sewing)

สำหรับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ กระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้งบุคลากรระหว่างเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยเรือนจำจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่การจัดฝึกอบรม วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม สำนักงานอุตสากรรมจังหวัดนราธิวาส ให้คำปรึกษาแนะนำการติดตั้งและการใช้เครื่องจักร 

ส่งเสริมให้คำแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านอื่นๆ ตามภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม และอำนวยความสะดวกการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามความเหมาะสม และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณในการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาส รายงาน  สื่อออนไลน์ เว็ปไซต์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ปลายขวานชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ ส่องทุกมุมมอง สู่ชายแดนใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น