โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวาน ชวนพาพบกับ นางสาวรุจิรดา วงศ์แก้ว /ประธานกลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ นักสื่อความหมายท้องถิ่น ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ขายแดนใต้ สร้างสันติภาพ กลุ่มเยาวชนทั้งพุทธและมุสลิม เปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ comfort Zone (มีคลิป)

    เดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวาน ชวนพาพบกับ    นางสาวรุจิรดา วงศ์แก้ว   /ประธานกลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้  นักสื่อความหมายท้องถิ่น ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ขายแดนใต้  สร้างสันติภาพ กลุ่มเยาวชนทั้งพุทธและมุสลิม เปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่   comfort Zone (มีคลิป)
  นางสาวรุจิรดา วงศ์แก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา /ประธานกลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้  ได้กล่าวว่า ตนและคณะทำงานรวมถึงสมาชิกของกลบ้าต้นกล้า ต้องการสื่อสารให้กับชุมชน  เพื่อสร้างเรื่องราวของบุคคลและชุมชนให้เชื่อมต่อกับการท่องเที่ยว เพราะมองว่าเรื่องราวของท้องถิ่นเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในชุมชน จึงชวนเพื่อนๆร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมสอบถามพูดคุยเรียนรู้จากพี่ๆทีมสื่อที่เข้ามาช่วยเหลือในการสื่อสาร อาศัยหลักในการทำงาน คิด-ถ่าย-ใช้-สร้างสรรค์

 พวกเราพยายามเรียนรู้รวบรวมข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้คนรู้จักชุมชนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงคิดและมองว่า ท่องเที่ยวชุมชนเป็นงานที่ภาครัฐเป็นคนกำหนดขึ้นเป็นเพียงอาชีพเสริม ยังขาดแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจของชาวบ้านและประชาชนในชุมชนจึงอยากให้เยาวชนทั้งพุทธและมุสลิม ร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนสื่อสารข้อมูลชุมชนให้ไปสู่นักท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่พื้นที่ตำบลตาชีแต่พวกเราจะพยายามร่วมกันขยับพื้นที่ชุมชนของเพื่อนแต่ละคนไปด้วยกัน การสื่อสารที่เล่าเรื่องออกมาตรงๆอาจไม่มีจุดเด่น จึงพยายามถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในรูปแบบต่างๆรวบรวมข้อมูลชุมชน ประวัติความเป็นมา ตำนาน นิทานปรัมปรา  คติชาวบ้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรมวัฒนธรรมไปจนถึงเรื่องของอาชีพ ความเป็นอยู่ สินค้าที่จำหน่าย อาหารพื้นถิ่น ขนมสมุนไพร งานฝีมือ สิ่งต่างๆมากมายที่ล้วนแต่เป็นทุนชุมชน เราต้องช่วยกันสร้างฐานคิดให้กับคนในชุมชนว่า

#ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว

โดยการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตรวมถึงวิธีการผลิต การทำงานของคนในชุมชนมาเป็นต้นทุน เราต้องร่วมกันทำให้ชุมชนเป็นผู้จัดการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยตัวของชุมชนเอง

การเป็นนักสื่อความหมายชุมชนก็คล้ายกับการเป็นมัคคุเทศก์ให้กับชุมชน พวกเราไม่ได้ทำเพื่อรายได้แต่พวกเราต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อความเป็นชุมชนให้กับแขกผู้มาเยี่ยมยือน

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเดลิมิเร่อร์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  สื่อยุคใหม่ สะท้อนความจริง ส่องทุกมุมมอง สู่ชายแดนใต้

#ชุมชนคือเจ้าบ้าน

#นักท่องเที่ยวคือเพื่อน

#ศักดิ์ศรีเท่ากัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น