โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายอรุณ บุญชม (มูอำหมัดญาลาลุดดิน) ที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

 เดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายอรุณ บุญชม (มูอำหมัดญาลาลุดดิน) ที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย  ผลการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบ ผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 คือ นายอรุณ บุญชม

. 22 พฤศจิกายน 2566

📖ประวัติอาจารย์อรุณ บุญชม

 

การศึกษา

-ปริญญาตรี สาขาอัลฮะดีษและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

 -ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกียรติประวัติ

 -อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับ "ซานะวีย์" โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน)

-วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ

-อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) กรุงเทพมหานคร

-ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

-รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

-ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์

-อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ รร.มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะฮ์ กทม.

- วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ

- ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิดเอ็ม เอฟ ซี อิสลามมิกฟันด์

- ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน

- ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ (ตะกาฟุล)

- ประธานคณะที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)

- ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของ ธ.ก.ส.

 

📖 ตำรา ประกอบด้วย

- แปลหนังสือฮะดิษซอเฮียะฮ์ (จริยวัตรท่านศาสดา) 9 เล่ม

- แปลหนังสือริยาดุซซอลิฮีน (จริยธรรมอิสลาม) 7 เล่ม

- แปลหนังสือ อัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) 7 เล่ม

 นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ ส่องทุกมุมมอง สู่ชายแดนใต้

#จุฬาราชมนตรี  

#จุฬาราชมนตรีคนที่19

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น