โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดี คณะรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่ง (มีคลิป)

 หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  ขอแสดงความยินดียิ่ง  คณะรัฐมนตรี “เศรษฐา  ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยื่ง (มีคลิป)

 


     


 เมื่อวันที่๕ กันยายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๕๓ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้                  นายเศรษฐา  ทวีสิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่ง

        -  นายภูมิธรรม  เวชยชัย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

-  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รองนายกรัฐมนตรี

  ดร.  นายปานปรีย์  พหิทธานุกร  รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ควบ มรว.ต่างประเทศ

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 -  พลตำรวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        -  นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

                    -  นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

                         -  นายสุทิน  คลังแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

    

                        นายกฤษฎา   จีนะวิจารณะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
                 -  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

                  -  นายจักรพงษ์  แสงมณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

    -  นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

        -  นายวราวุธ  ศิลปอาชส  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     -  นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

              -  ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                      -  นายไชยา  พรหมา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                -  นายอนุชา  นาคาศัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                      -  นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

                         -  นางมนพร  เจริญศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

                         -  นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

          -  นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

              -  นายนภินทร  ศรีสรรพางค์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

                     -  นายเกรียง  กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

                     - นายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

          -  นายชาดา  ไทยเศรษฐ์     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

              -  พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

               -  นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

                -  นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม -  พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          -  นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                          -  นายชลน่าน  ศรีแก้ว     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

                  -  นายสันติ  พร้อมพัฒน์     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

              -  นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  บรรณาธิการเดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

              นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น