โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ป.ตรี ป.โท ภาคพิเศษ

 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566 ป.ตรี ป.โท ภาคพิเศษ 

 สมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกโดยตรง  (ไม่ผ่านศูนย์แนะแนวใดๆทั้งสิ้น)


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกสังกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ภาคเอกชน

ทุกสาขาอาชีพ


หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2566

ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ภาคพิเศษ ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลกอีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครปริญญาตรี ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัผณฑิต ( MPA.)หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร บริหารธุรกิจณฑิต (MBA.)หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีการศึกษา 2566


เหมาะสำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกสังกัด

ทหารและตำรวจท่านที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทภาคพิเศษเพื่อปรับคุณวุฒิการศึกษา

ท่านที่เตรียมตัวในสายอาชีพข้าราชการ 

ตำรวจและทหาร การเลื่อนยศขึ้น ตำแหน่งข้าราชการตำรวจและทหาร การเลื่อนเงินเดือนหรือเงินเพิ่มต่าง ๆ

และยกระดับทางอาชีพข้าราชการ


คุณสมบัติผู้สมัคร


     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ทางใดทางหนึ่ง โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง

     2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

(นับถึงวันสมัคร)

     3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน

     4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดีบปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 


หลักฐานการรับสมัคร


     1. ใบสมัคร

     2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 

     3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด

     4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

(Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)

     5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

     6. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพื่ิมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)

     7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร

     8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)

     9. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น

     10. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา 

ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


แนวทางการประกอบอาชีพ


     1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน

     2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

     3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

     4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

     5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

     6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนออนไลน์ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 


สมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกโดยตรง 

(ไม่ผ่านศูนย์แนะแนวใดๆทั้งสิ้น)

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนออนไลน์ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

👉🏻ท่านที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามได้ที่

ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ 

 นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ โทร.ID 0831850549

อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษา📝

และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก


(โทร) : 09-17-16-1555

Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC


E-mail: pattresia69@gmail.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น