โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

5 มีนาคม “วันนักข่าว” นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ มอบโล่เกียรติคุณ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. . พบปะสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ระบุ!! นักข่าวเปรียบเสมือนตัวกลางสำคัญในการนำเสนอข่าวสารและภาพลักษณ์ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป)

 5 มีนาคม “วันนักข่าว”  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้  มอบโล่เกียรติคุณ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. . พบปะสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ระบุ!! นักข่าวเปรียบเสมือนตัวกลางสำคัญในการนำเสนอข่าวสารและภาพลักษณ์ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป) 

                                                   คลิปบรรยากาศวันนักข่าว 5 มีนาคม  2566


                                                                    

    ชมคลิป นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์พิมพ์แห่งประเทศไทย  พบปะให้โอวาท วันนักข่าว  5 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่
5 มีนาคม 2566 ที่โรงแรม บี.พี.แกรนด์ เทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์พิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 และ มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิกฯ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา    พร้อมทั้งมีการเลือกตั้งนายกนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้  และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งชุดปัจจุบันได้หมดอายุ โดยมีสมาชิกในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ทั้งประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อแขนงอื่นๆเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คนผลจากการเลือกปรากฏว่า นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งนายกสมาคมหนังสือพิมพ์พิมพ์แห่งประเทศไทย ต่ออีก 1 สมัย


        ทั้งนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะสื่อมวลชนในวันนักข่าว 5 มีนาคม ซึ่งจัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย โดยมีนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

     ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรทรงคุณค่าและมีความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน และเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ ศาสนา พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยขณะที่ ศูนย์. กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ นำไปสู่ “การพัฒนา”

    เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยผ่านคณะกรรมการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมพัฒนาผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย

      ซึ่งเหล่านี้สื่อมวลชนหรือนักข่าวจึงเปรียบเสมือนตัวกลางสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆตลอดจนภาพลักษณ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับสาธารณะชนได้รับทราบและเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

       ด้านนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันนำเสนอข่าวสารและสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบที่จะทำให้เห็นภาพของการพัฒนาที่กว้างไกลขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและในทุกมิติความก้าวหน้าของทิศทางในอนาคตอีกด้วย

    นอกจากนี้ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ยังได้มอบโล่เกียรติคุณ บุคคลซึ่งเป็นประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ทางสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้มอบให้เพิ่มเป็นเกียรติมีการรับรองว่า เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประขาชนอย่างแท้จริง
            อย่างไรก็ตาม“วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่มี การก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิก 15 ท่าน ต่อมาได้เข้ารวมกับสมาคมนัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกลายเป็น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทย” และกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมฯ เป็น “วันนัก ข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” จนถึง ปัจจุบัน

         ทั้งนี้ภาคค่ำจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บังคับการ/กำกับการฝ่ายความมั่นคงตำรวจ ทหาร ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ 

            Mr.Suargana Pringganu  กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา Mr.Muhammad Ridzuan Abu Yazid กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา พี่น้องสื่อมวลชนทุกสาขา แขกผู้มีเกียรติ โดยมี ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับสื่อมวลชนในประเทศมาเลเซีย รวม 3 สมาคมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสื่อมวลชนมาเลเซีย และมีแขกผู้เกียรติไปร่วมงานด้วยบรรยากาศชื่นมื่นอย่างเป็นกันเอง

สำหรับรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย(สนต.) ประจำปี2566 (เฉพาะในพื้นที่ จ.สตูลยังไม่รวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคใต้)

(1.)นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 

(2.)นายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ จ.สตูล

(3.)นางสำลี ลัคนาวงศ์  นายก อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 

(4.)นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วน                                                                                                       จังหวัดสตูล 

(5.)นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์  เจ้าของและผู้จัดการ หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา หจก.เกียรติเจริญคอนกรีตโปรดัก

  (6.)นายอมาตย์  สุปราณี   

 ( 7. ) พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ   ผบก.ภ.จว. สตูล

 ( 8.)  พ.อ.เรวัตร เซ่งเข็ม ร. 5 พัน

 (9.) นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นอภ.ควนกาหลง จ.สตูล

 (10.)น.ส. ปิยกัญญ์ สตันน็อด รอง นายก อบต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

 (11.)  นายประชา กาสาเอก ผจก.สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด อ.ท่าแพ จ.สตูล

( 12. ) นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

(13.) น.ส.ธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล

(14.)น.อ. อาทิตย์ภากร สังขรัตน์ ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.

(15.) นายดาเระ นาปาเลน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

 (16.) พ.อ.วัชรพงษ์ จันทร์หอม รอง ผอ.สนภ.4 นทพ.(สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)

(17)นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา* 

   ..บุคคลที่ทำคุณงามความดีทางสมาคมฯจึงต้องยกย่องชมเชย และต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมกับบุคลข้างบนดังกล่าวนี้..ครับ...ขอบคุณครับ                

     บันทึกโดย นายวิกรม ฮะยีตาเหยบ  คณะกรรมการบริหารสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย (สนต.) ฝ่ายจรรยาบรรณ)

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น