โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

“ ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล” นายกสมาคมสื่อภาคใต้ชื่นชม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2566(วันนักข่าว(ชมคลิป))

   “  ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล” นายกสมาคมสื่อภาคใต้ชื่นชม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”  ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม  2566(วันนักข่าว)  (ชมคลิป) 


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว/รายงาน

    จากกรณี ที่มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ให้มีการอนุมัติรับโอน พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


     ล่าสุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ออกหนังสือลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่องขอยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมายัง พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยหนังสือระบุว่า

  ในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรฐมนตรี เสนอว่า ตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติรับโอน พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

   เพื่อให้การบริหารราชการแผนดินของ ศอ.บต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปี ตามมาตรา 58 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่ง ครม.พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเสนอ

    รายงานข่าวกล่าวว่า จากข่าวดังกล่าว พลังมวลชนในพื้นที่ทั้งไทยพุทธ - มุสลิม ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร หัวหน้าสวนราชการ ต่างมาแสดงความยินดีที่ ครม.มีมติให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคงเดิม ทั้งนี้เพราะท่านเข้าใจและรู้ปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน โครงการต่างๆ ที่ ศอ.บต.ดำเนินการ ก็สนับสนุนในด้านต่างๆ ต่อการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ อีกมากมาย

 

     นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า  ในห้วงช่วงแรกที่ ครม.มีมติสั่งย้ายนั้น คงเป็นความต้องการของพรรคการเมืองบางพรรค เพราะเป็นช่วงที่การเมืองกำลังจะเลือกตั้ง แต่เกิดกระแสตีกลับจากข่าวที่พี่น้องมาร่วมกันให้กำลังใจ

 

ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษา ศอ.บต.มาตลอดตั้งแต่มีการจัดตั้งขึ้น ผมประทับใจในการบริหารที่สุดมีอยู่ 2 ท่านคือ นายวิสุทธิ์ สิงขจรวรกุล  เลขาธิการคนแรก และ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร  คนปัจจุบัน ซึ่งเข้าใจบริบทในการพัฒนาและปัญหา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่เป็นที่ยอมรับของสื่อ ของทุกองค์กร และของทุกคน”

นายสมาคมฯ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ  ทางสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร  โดยมีข้อความระบุว่า

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้”

  การมอบโล่ครั้งนี้ สมาคมถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นครั้งแรกที่สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ โดยมีมติมอบให้ เพื่อเป็นเกียรติรับรองว่า เลขาธิการ ศอ.บต. ท่านนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง”

สิ่งสำคัญคือหัวใจเพราะสิ่งนั้นคือเป้าหมายสุดท้ายที่จะอยู่ร่วมกันในแผ่นดิน พร้อมที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

 

(28 ก.พ.66) ครม.เห็นชอบโยกย้าย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการเสนอจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กำกับดูแล ศอ.บต. และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต.

(5 มี.ค.66) โดยก่อนหน้านั้น ทางสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ ได้เรียนเชิญพูดคุยถึงสถานการณ์และการพัฒนาภาคใต้ใน “วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” โดยเลขาธิการ ศอ.บต.ได้รับการต้อนรับจากสื่อมวลชนและเปิดใจพร้อมที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

โดยส่วนตัวทุกหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้วนมีความสำคัญ ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองดูแลประชาชนผู้บริสุทธิ์ ปัญหาที่นี่คือความสัน่งสมความแค้นที่ยาวนาน ไม่พอใจในประวันติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2452 เริ่มเป็นรัฐชาติขึ้นมา

   นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดความต่าง ลดความเลื่อมล้ำ แต่สิ่งสำคัญคือหัวใจ เพราะสิ่งนั้นคือเป้าหมายสุดท้ายที่จะอยู่ร่วมกันในแผ่นดิน เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจและเป็นอย่างนี้มาตลอด”

    นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ตัวแทนสื่อมวลชน กล่าวถึงการโยกย้ายตามคำสั่งไปรับตำแหน่งใหม่ว่า  เป็นไปตามการเมืองที่ต้องการนำคนของตนเข้ามาทดแทนก่อนที่จะเลือกตั้ง ข้าราชการก็ต้องปฏิบัติตามแม้ว่าอายุราชการก็เหลือแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ตาม

   ในส่วนของการพัฒนาจัดตั้งสนามบินนานาชาติเบตง หลายคนมองว่า ศอ.บต.ทำให้ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ ตนเองถือว่ามันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง เราทำคนเดียวไม่ได้ มันต้องมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างในการที่จะทำให้ผลงานแต่ชิ้นประสบความสำเร็จ

    สนามบินนานาชาติเบตง ไม่ใช่เรื่องของ ศอ.บต. เพียงแต่ ศอ.บต.ทำหน้าที่ให้สนามบินมันเปิดบริการได้ แต่สุดท้ายเมื่อมันใช้ไม่ได้นั่นเอง

  นายกสมาคมฯ กล่าวว่า ตนในฐานะที่เหมือนกับเลือดเนื้อเชื้อไขของ ศอ.บต. ตั้งแต่มีการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาตนเองเป็นที่ปรึกษามาตลอด ขอยืนยันด้วยเกียรติยศของว่า เลขาธิการ ศอ.บต.ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ที่ตนเองประทับใจที่สุดมีอยู่ 2 ท่านคือ นายวิสุทธิ์ สิงขจรวรกุล เลขาธิการคนแรก และ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร

วันนี้ถึงแม้นว่าจะรู้ว่าอีก 5 เดือนท่านก็จะเกษียณอายุ แต่ก็ยังอยากจะให้ท่านทำหน้าที่จนกว่าจะเกษียณอายุ แต่เมื่อการเมืองมันเป็นอย่างนี้ ผมก็เห็นกับท่านว่า หัวใจเต็มร้อย นายว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้น ตัวไปหัวใจอยู่ ในโอกาสต่อไปบุคคลอย่างพล.ร.ต.สมเกียรติ ยังมีโอกาสที่จะมาทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินอีกมากมาย ชีวิตของคนมิได้จบแค่เกษียณอายุ ผมเชื่อมั่นเช่นนั้น”

   พร้อมกันนั้น นายสมาคมฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ขอมอบโล่ประกาศเกหียรติคุณ แด่ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้” ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม  2566

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น