โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

พลเอก วัลลภ รักเสนาะหัวหน้าคณะพูดคุย ฯ พร้อม แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ สล.3 ร่วมระดมความคิดเห็น หารือสถานการณ์ความคืบหน้า ก่อนพูดคุยสันติสุขในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืน “ประชาชน รับรู้ เข้าใจ ปฏิเสธความรุนแรง และสนับสนุนแนวทางสันติวิธี” (ชมคลิป)

 พลเอก วัลลภ  รักเสนาะหัวหน้าคณะพูดคุย ฯ พร้อม แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ สล.3 ร่วมระดมความคิดเห็น หารือสถานการณ์ความคืบหน้า ก่อนพูดคุยสันติสุขในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืน “ประชาชน รับรู้ เข้าใจ ปฏิเสธความรุนแรง และสนับสนุนแนวทางสันติวิธี” (ชมคลิป) 

 


                                                 

     (ชมคลิป)  พลโท ศานติ   ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4   กล่าวว่า “ทุกท่านในที่นี้เป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ถือเป็นโซ่ข้อกลางที่จะเชื่อมต่อระหว่างประชาชนและภาครัฐ เพื่อหารือทางออกลดความรุนแรงในพื้นที่

        

                              (ชมคลิป)  "..การพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในปัจจุบัน ได้ผลแค่ไหน..? 

   ฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน โดย  อาจารย์สัญญา วัชรพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

                     (ชมคลิป) “พงษ์ศักดิ์  พรหมสัง” ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวข้อเสนอ

เมื่อวันที่  วันที่25 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือแนวทางสร้างสันติสุข พร้อมแถลงความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนแนวโน้มของการพูดคุยสันติสุขในอนาคต
     โดยมี พลโท ศานติ      ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี วรเดช  เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ตลอดจนคณะประสานงานระดับพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม   พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า “การประชุมวันนี้เป็นการมาพูดคุยหารือ และสรุปถึงความคืบหน้าในการพูดคุย ซึ่งรัฐบาลยังคงมีนโยบายสำคัญก็คือการพูดคุยด้วยแนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นผลให้ภาพความรุนแรง ที่แม้ยังคงมีอยู่แต่เหตุการณ์ลดลงตามลำดับ โดยแนวทางการพูดคุยอีกครั้งจะมีขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในปัจจุบันมีข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยการลงสัตยาบัน และในครั้งต่อไปจะมีการพูดคุยอีกครั้งช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์


 สำหรับการเปลี่ยนแปลงคณะอำนวยการการพูดคุยสันติสุขของทางมาเลเซีย ปีนี้ คือ ตันศรี ดาโตะ ซุลกิฟลี ไซนัล อบิดิน เป็นหัวหน้าผู้อำนวยความสะดวกของรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็น่าจะไม่มีผลกระทบอะไร และน่าจะสามารถบรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2566 นี้ การพูดคุยสันติสุข จะมีการจัดทำโรดแมป ในการพูดคุยและทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางที่ควรจะเป็น ก่อนแสวงหาทางออกตามโรสแมพต่อไป” 
    แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ กล่าวว่า “ทุกท่านในที่นี้เป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ถือเป็นโซ่ข้อกลางที่จะเชื่อมต่อระหว่างประชาชนและภาครัฐ เพื่อหารือทางออกลดความรุนแรงในพื้นที่ ด้วยเสียงประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง นำเสนอผ่านเวทีสาธารณะระดับชุมชน เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม รับรู้เข้าใจ ปฏิเสธความรุนแรง และสนับสนุนแนวทางสันติวิธี ทุกคนต้องการเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และสันติสุขกลับคืนมา วันนี้ปัญหาของประชาชน คณะประสานงานระดับพื้นที่ได้นำมาร่วมกันหารือวันนี้แล้ว หลังจากนี้ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะพิจารณานำเข้าสู่โต๊ะเจรจาด้วย”

       สำหรับการดำเนินการของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2566 นั้น ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ดำเนินงานสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข รับฟังปัญหา และสร้างความเข้าใจต่อประชาชน จนนำมาสู่การนำประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน มาร่วมหารือกับหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อประเด็นสารัตถะทั้ง 3 ข้อ (การลดความรุนแรง, การปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่, การแสวงหาทางออกทางการเมือง) เพื่อให้การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นผลเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

      ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเว็ปไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสารและเทคโนโลยี/รายงาน

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น