โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ - ศรีสาคร. เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร.รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARD ครั้งที่ 2/2 ปี 2565 "คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล"

 พระครูวรปัญญาประยุต  เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ - ศรีสาคร. เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร.รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ  MORAL AWARD ครั้งที่ 2/2 ปี 2565  "คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล"


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

 


      เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา     พระครูวรปัญญาประยุต (ประกอบ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔). เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ - ศรีสาคร.จังหวัดนราธิวาส   เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร.รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ  MORAL AWARD ครั้งที่ 2/2 ปี 2565  "คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล"  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 

       ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมโชติมงคล ; เนปาล-ไทย- อินเดีย) (Thamma Chot Mongkhol Foundation ; Nepal Thailand India)  มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก (WORLD NATURAL RESOURCES SAFETY PROTECTION FOUNDATIONADMINISTRATION) และรัฐสภาระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัย สันติภาพ และความยุติธรรม แห่งองค์การสหประชาชาติ (International Parliament for Safety and Peace Justice - United Nations) (IPSPJ -UN)


 สำหรับประวัติ     พระครูวรปัญญาประยุต

ชาติภูมิ

 

     พระครูวรปัญญาประยุต มีนามเดิมว่า ประกอบ แก้วอาดูร ภายหลังเปลี่ยนนามสกุลเป็น ศรีนราธิวัฒน์ เกิด วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ บิดา ชื่อ นายสงค์ แก้วอาดูร มารดา ชื่อ นางกิ้มหนุ่ย จันทร์สุวรรณ บ้านเลขที่ ๑๗๘ หมู่ ๖ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อ วันพุธ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปี ชวด ตรงกับวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ วัดทรายทอง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มี พระครูไพโรจน์ศาสนกิจ วัดราษฏร์สโมสร ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นพระอุปัชฌาย์

 

     อุปสมบท เมื่อ วันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปี มะโรง ตรงกับวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ณ วัดทรายทอง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มี พระไพโรจน์นราธิคุณ วัดราษฏร์สโมสร ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการดำ ธมฺมสโร วัดทรายทอง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นพระกรรมวาจารย์ พระปลัดเลี่ยม (พระครูประคุณศุภกิจ) วัดทรายทอง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา

 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

 พ.ศ. ๒๔๙๙ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลบ้านท่าเรือ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 

พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดทรายทอง คณะจังหวัดนราธิวาส

 

พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดราษฏร์สโมสร คณะจังหวัดนราธิวาส

 

พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดทรายทอง คณะจังหวัดนราธิวาส

 

พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนวัดบางนารา คณะจังหวัดนราธิวาส

 

พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดบางนารา คณะจังหวัดนราธิวาส

 

พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบเทียบได้ชั้น ประถม ๗ สนามสอบ กทมฯ

 

พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ ม.ศ.๓ โรงเรียนบาลีอบรม วัดสะเกศ ราชวรมหาวิหาร กทมฯ

 

พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ ม.ศ.๕ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา วัดมหาธาตุ กทมฯ

 

พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร กทมฯ

 

พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ ปว.ศ. วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กทมฯ

 

พ.ศ. ๒๕๒๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ วัดมหาธาตุ กทมฯ

 

พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) คณะพัฒนาสังคมและสภาพแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) ภาคพิเศษ ศูนย์นิด้า จังหวัดยะลา

ตำแหน่ง

 

ฝ่ายปกครอง

 

พ.ศ. ๒๕๓๕           เป็น เจ้าคณะตำบลรือเสาะ - ศรีสาคร

 

พ.ศ. ๒๕๓๖           เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร

 

พ.ศ. ๒๕๓๖           เป็น พระอุปัชฌาย์

 

พ.ศ. ๒๕๕๓           เป็น รองเจ้าคณะอำเภอรือเสาะ - ศรีสาคร

 

 เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ - ศรีสาคร

 

งานเผยแผ่

 

พ.ศ. ๒๕๓๔           เป็น พระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

 

พ.ศ. ๒๕๔๖           เป็น พระนักเทศน์แม่แบบ ของมหาเถรสมาคม ประจำจังหวัดนราธิวาส

 

พ.ศ. ๒๕๕๓           เป็น พระจริยานิเทศ ประจำจังหวัดนราธิวาส

 

สมณศักดิ์

 

พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค

 

พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

 

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น