โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“ยงยศ”วอนมหาดไทย จัดเบี้ยบำนาญคนท้องที่หลังเกษียณ ให้สิทธิ์แต่งเครื่องแบบร่วมงานพิธีฯต่อได้

 

“ยงยศ”วอนมหาดไทย จัดเบี้ยบำนาญคนท้องที่หลังเกษียณ ให้สิทธิ์แต่งเครื่องแบบร่วมงานพิธีฯต่อได้     นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศ และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศ ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนคนที่ทำงานในตำแหน่งทางปกครองท้องที่ ในด้านสวัสดิการต่างๆ


      กำนันยงยศ ให้เหตุผลว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(16) เป็นตัวแทนของภาครัฐที่มีบทบาท สาคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการช่วยเหลือ ดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎร เชื่อมโยงและบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็น ตัวแทนของราษฎรในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สะท้อนปัญหาจากราษฎรสู่ภาครัฐเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความเป็นธรรม แก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีมีสุข ในการช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานให้แก่ทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล ชมรม

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แห่งประเทศไทย จึงควรได้รับการสนับสนุนสวัสดิการ เพื่อเป็น การสร้างขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท่ีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มานะ บากบั่น ดังนี้-กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้ว ให้มีสิทธิแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ และชุดเครื่องแบบปกติ ขาวได้ เช่นเดียวกับข้าราชการประจำ ในโอกาสอันควรตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำส่ังของกระทรวง รวมถึงให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ โดยมีคำสั่งเพิ่มเติมเป็นพิเศษ สาหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ประจำตำบล สารวัตรกกนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท่ีเกษียณไปแล้ว   เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ท้ังน้ีในการพิจารณาออกระเบียบเรื่องเครื่องแบบสำหรับผู้ใหญ่บ้าน ท่ีเกษียณไปแล้ว เพื่อแต่งเครื่องแบบทางราชการได้เพื่อยังประโยชน์กับสังคม ส่วนราชการ และเป็นไปตามความสมัครใจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้วที่มี จิตอาสาในการช่วยเหลือพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ ทางรัฐบาลและส่วนราชการไม่ต้องเสีย งบประมาณแต่อย่างใดในการออกระเบียบชุดเครื่องแบบ

 

-กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้ว ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ กำนัน เดือนละ 2,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 1,500 บาท แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1,000 บาท อีก 10 ปี หลังจากเกษียณไปแล้ว หรือจะให้รับในครั้งเดียว หลังจากที่เกษียณไปแล้ว โดยให้ใช้ฐานเงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้าย คูณด้วยจำนวน 12 เดือน

        ทั้งน้ีสาหรับเบี้ยยังชีพหลังเกษียณให้พิจารณาตามความเหมาะสมของงบประมาณแผ่นดินท่ีจะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมประเทศ และเพื่อเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้ในระหว่างท่ีเป็นผู้บริหารประเทศอยู่

 #นายหัวไทร #สวัสดิการกำนันผู้ใหญ่บ้าน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น