โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายรอฮิง จูมะ นายกอบต.สุวารี ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สส. ลงพื้นที่ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ ย้ำ! เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน(มีคลิปสัมภภาษณ์)

   นายรอฮิง  จูมะ นายกอบต.สุวารี ให้การต้อนรับ  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สส. ลงพื้นที่ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ ย้ำ! เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำ   เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน(มีคลิปสัมภาษณ์)

(ชมคลิป) นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธาน กมธ.วิสามัญฯ ลงพื้นที่ ฝายเก็บนำ้ บ้านบือเล็งใต้ ม.4 ต.สุวารี อ.รือเสาะ ให้สัมภาษณ์ การแก้ปัญหา การจัดการแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2565ที่ผ่านมา   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธาน คณะกรรมาธิการ.วิสามัญฯ และคณะ เดินทาง ลงพื้นที่    ณ องศ์การบริหารส่วนตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส    
      จัดให้มีการประชุม เพื่อรับทราบปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุปสรรค ข้อเสนอแนะความต้องการชุมชนหมู่บ้าน และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพื้นที่ พร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการ แก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

          โดยมี นางพาตีเมาะ   สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวต้อนรับ     ซึ่งมีผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส  ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ หน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมทรัพยากรน้ำ ตัวแทนนายอำเภอรือเสาะ  นายอำเภอศรีสาคร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
         ซึ่งมีนายรอฮิง  จูมะ   นายก องศ์การบริหารส่วนตำบลสุวารี   ให้การต้อนรับและ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหา เสนอแนะความต้องการของพื้นที่และแนวทางส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  เพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส   โดยมีประเด็นรับฟังความเห็นปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนามั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ในโอกาสต่อไป
             ทั้งนี้   รองประธาน กรรมาธิการวิสามัญฯพร้อมคณะได้ลงพื้นทื่ ไปดู  ฝายเก็บน้ำบ้านมือเล็งใต้  หมู่ 4 ตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

               นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธาน กรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่า การแก้ปัญหาพื้นที่ ตำบลสุวารี  ฝายเก็บน้ำบ้านมือเล็งใต้  หมู่ 4 ตำบลสุวารี ซึ่งเป็นบึงปิดกั้น เมื่อมีน้ำหลากกั้นน้ำกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในยามแล้ง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดูดน้ำขึ้นไปเก็บในที่สูง ปล่อยน้ำในหน้าแล้ง ประชาชนจะมีน้ำใช้ตลอดปี การกระจายเรื่องน้ำ ที่ผ่านมาใช้การขุดคลองส่งน้ำ ยามน้ำมาก น้ำไหลลงสู่ทะเล น้ำน้อยเก็บไม่ได้ ประชาชนเดือดร้อน

    

 วันนี้ใช้ระบบคูส่งน้ำ ทำฝายเก็บน้ำ ทำคูส่งน้ำ ทำวาล์วปล่อย แล้วถนนทุกสายสูงกว่าพื้นดิน ปล่อยวาล์วในพื้นที่ที่ขาดน้ำ ไม่ต้องซื้อเครื่องสูบน้ำ ทั้งนี้ จะรวบรวมข้อมูลในการรับฟังความคิดเห็นในทุกพื้นที่ แล้วรวบรวมเล่ม เพื่อนำเสนอต่อสภาในการประชุมสามัญครั้งต่อไป

 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น