โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ป.ตรี ป.โท ภาคพิเศษ โครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการ

 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565  ป.ตรี ป.โท ภาคพิเศษ โครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้า ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ป.ตรี ป.โท ภาคพิเศษ

 

สมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกโดยตรง(ไม่ผ่านศูนย์แนะแนวใดๆทั้งสิ้น)

 

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกสังกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ภาคเอกชน  ทุกสาขาอาชีพ

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ภาคพิเศษ  ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลกอีกทั้งเพื่อเป็น  การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครปริญญาตรี ปริญญาโท ภาคพิเศษ

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัผณฑิต ( MPA.)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีการศึกษา 2565


เหมาะสำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกสังกัด

ทหารและตำรวจท่านที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทภาคพิเศษ

เพื่อปรับคุณวุฒิการศึกษา

ท่านที่เตรียมตัวในสายอาชีพข้าราชการ

ตำรวจและทหาร การเลื่อนยศขึ้น ตำแหน่งข้าราชการตำรวจและทหาร การเลื่อนเงินเดือนหรือเงินเพิ่มต่าง ๆ

และยกระดับทางอาชีพข้าราชการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ทางใดทางหนึ่ง โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง

     2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

(นับถึงวันสมัคร)

     3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน

     4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดีบปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 


หลักฐานการรับสมัคร

 

     1. ใบสมัคร

     2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์

     3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด

     4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

(Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)

     5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

     6. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพื่ิมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)

     7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล กรณีชื่อ สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร

     8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)

     9. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น

     10. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา

ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

 

     1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน

     2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

     3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

     4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

     5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

     6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนออนไลน์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

สมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกโดยตรง

(ไม่ผ่านศูนย์แนะแนวใดๆทั้งสิ้น)

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนออนไลน์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

👉🏻ท่านที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามได้ที่

ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษา📝

และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 (โทร) : 09-17-16-1555

Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC

 E-mail: pattresia69@gmail.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น