โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

ด่วน! พนักงานท้องถิ่นนับ 100 บุก “ทำเนียบ-มหาดไทย-ม.เกษตร” ร้องทุกข์ สงสัยการจัดสอบสายงานบริหารไม่สุจริต-โปรงใส จี้ให้ตรวจสอบ ……

 ด่วน! พนักงานท้องถิ่นนับ 100 บุก “ทำเนียบ-มหาดไทย-ม.เกษตร” ร้องทุกข์ สงสัยการจัดสอบสายงานบริหารไม่สุจริต-โปรงใส จี้ให้ตรวจสอบพรุ่งนี้ (21มีนาคม) เวลา 09.00 น.ผู้ได้รับผลกระทบ จากการจัดสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อันประกอบด้วยจากพนักงานเทศบาล พนักงาน อบจ. และพนักงานเมืองพัทยา ประมาณ 100 คน จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ และขอความเป็นธรรมจาก พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเวลา 10.00 น.จะไปยื่นร้องทุกข์ต่อ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย เนื่องจากสงสัยว่าการจัดสอบไม่เป็นไปด้วยความสุจริต-โปร่งใส

       โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคนจัดสอบ และว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตร เป็นคนจัดสอบให้ แต่เมื่อประกาศผลสอบออกมา มีผู้เข้าสอบบางคนสงสัยในการแสดงผลสอบที่ออกมา

      ผู้เข้าสอบได้เข้าตรวจดูกระดาษคำถาม กระดาษคำตอบที่ ม. เกษตรศาสตร์

ปรากฎว่า การตรวจดูเป็นไปด้วยความลำบาก ให้ดู กระดาษคำตอบพร้อมเฉลยที่ชั้น 1 และให้ตรวจดูกระดาษคำถามที่ชั้น 3 และไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ใดๆเข้าไป ให้เวลาในการดูกระดาษคำตอบ พร้อมเฉลย 20 นาที ให้เวลาตรวจดูกระดาษคำถาม 10-15 นาที การตรวจดูคะแนน ให้ตรวจดูว่า คะแนนปรนัยที่ทำถูก โดยไล่ตรวจทีละข้อเทียบกับเฉลยที่เตรียมมา เมื่อได้คะแนนแล้ว ให้นำมาลบเองกับคะแนนที่ประกาศทางเวปไซต์  จะได้เป็นคะแนนอัตนัย  

ได้พบความผิดปกติดังนี้


1.ไม่มีร่อยรอยการตรวจหรือการให้คะแนนที่กระดาษคำตอบทั้งปรนัย และอัตนัย ตามบันทึกข้อตกลงตามสัญญาจ้าง(TOR)

2.พบมีการลบแก้ไขกระดาษคำตอบแบบปรนัยหลายจุด  ทั้งที่ในวันสอบไม่มีการลบเลย

3.บางท่านพบว่าได้คะแนนอัตนัยเกินจากคะแนนเต็ม เช่น  คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้คะแนน  31.1 คะแนน ซึ่งเป็นไปไม่ได้

4.กระดาษคำถามปรนัย มีการเรียงสลับข้อใหม่ ไม่ใช่ชุดข้อสอบที่ทุกคนได้ทำในวันสอบ

5.การคัดเลือก แบบปรนัย สมรรถนะทางการบริหาร กระดาษเฉลยคำตอบให้ค่าคะแนนผิด โดยปกติค่าคะแนนแบบ 4 ตัวเลือก ก ข ค ง มีคะแนนทุกตัวเลือกระหว่าง 0.25 0.50 0.75 และ 1.00 แต่กระดาษเฉลยคำตอบให้ค่าคะแนน 0.05 0.25 0.75 และ 1.00 ในบางข้อ 

6. วิธีการตรวจดูกระดาษคำตอบและคำถาม เป็นไปแบบยากลำบาก ต้องไปขอยื่นดูและขอตรวจดู 2 รอบ ซึ่งสวนทางกับยุคสมัยปัจจุบันและสถานการณ์โรคระบาด บ่งบอกถึงการอำนวยความสะดวกและเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลยาก  เพราะความเป็นไปได้ยากที่ทุกคนต้องเดินทางมาตั้งสองครั้งทั่วทั้งประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเพราะระดับบุคคลทั่วไปยังคิดได้ว่าเหตุใดจึงทำเช่นนี้

7.เนื่องจากไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานใดๆ จากการตรวจดูออกมาได้มีแค่การจำ  เพื่อแสดงข้อเท็จจริงและความบริสุทธิ์ใจทุกคนที่เข้าตรวจดูคะแนนที่ ม.เกษตรศาสตร์จึงไปลงบันทึกประจำวันเพื่อลงข้อมูลตามที่ได้ไปตรวจดูไว้เป็นหลักฐาน

     พนักงานท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ และไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อพิจารณาสั่งการ ดังนี้  

1. ขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่สัญญา 

25/2564  ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงในการจัดทำข้อสอบของโรงพิมพ์ที่รับจ้างในการผลิตข้อสอบและตรวจข้อสอบ

2. ขอสำเนาหนังสือที่โรงพิมพ์ตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าผลการตรวจสอบเป็น

ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างไร และสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ตอบกลับไปยังกรมส่งเสริมด้วย

3. ขอสำเนาเอกสารในการตรวจสอบข้อสอบตามที่กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมปกครอง

ส่วนท้องถิ่น แจ้งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบความผิดพลาดทั้งหมด 

4. ขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชี้แจงกรณีผู้เข้ารับการสรรหาดำเนินการขอดูกระดาษคำตอบของตนเองตามหลักเกณฑ์ฯ แล้วไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง มีการแจ้งเลื่อนกำหนดดูกระดาษคำตอบอย่างกะทันหัน อีกทั้งพฤติการณ์ในการจัดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเข้าตรวจกระดาษคำตอบของตนเองนั้น  มีลักษณะปกปิด ซ่อนเร้น อันแสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งขัดกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 อย่างชัดเจน 

5.การดำเนินการของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมในการดำเนินการสรรหาข้าราชการในครั้งนี้ มี

การรายงานมายังท่านเพื่อรับทราบถึงความผิดปกติหรือไม่อย่างไร ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร     

      ทั้งนี้ เหล่าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ เคยร้องเรียนไปหลายที่แล้ว แต่ยังไม่เห็นผลความคืบหน้า ซึ่งในวันนี้นอกจากร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังจะร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น