โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

“นิพนธ์” ย้ำ “กู้ชีพ-กู้ภัย” ต้องไปด้วยกัน ควงนายก อบจ. มอบอุปกรณ์การแพทย์ รถพยาบาลใช้รับ – ส่งผู้ป่วย (ชมคลิป)

 “นิพนธ์” ย้ำ กู้ชีพ-กู้ภัย” ต้องไปด้วยกัน ควงนายก อบจ.  มอบอุปกรณ์การแพทย์ รถพยาบาลใช้รับ – ส่งผู้ป่วย (ชมคลิป) นิพนธ์ย้ำ กู้ชีพ-กู้ภัยต้องไปด้วยกัน ควงนายก อบจ.  มอบอุปกรณ์การแพทย์ รถพยาบาลใช้รับ ส่งผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาล ได้ทันท่วงที ชื่นชม อปท.ที่จัดการดูแลการแพทย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

 

 

    เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มกราคม 2565 ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มท.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการสนับสนุนรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมครุภัณฑ์ ทางการแพทย์แก่หน่วยปฏิบัติการ โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายไพเจน มากสุวรรณ์นายก อบจ.สงขลา   หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

 

 

      โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเล็งเห็นและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน จึงสนับสนุนรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่หน่วยปฏิบัติการ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 20 ปี เน้นการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพ.ร.บการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 และพ.ร.บกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) พ.ศ.2542  โดยการบูรณาการกับเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และสามารถเข้าถึงเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการ

 

 

 

 

ทั้งนี้ อบจ.สงขลาได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านพัฒนากําลังคน พัฒนางาน และพัฒนาระบบบริการ ให้แก่ อปท.  มูลนิธิ สมาคมฯ กู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อม ครุภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งตนได้สนับสนุนส่งมอบรถตู้พยาบาลฉุกเฉินฯตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจ.สงขลาปี 2562  จำนวน 10 คัน ในปี 2563 จำนวน 10 คัน และปี 2564 จำนวน 30 คัน  ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้สูงขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลา  สร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าสู่การให้บริการของภาครัฐต่อประชาชน


 ในด้านการบริการสาธารณะโดยเฉพาะการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากกว่า 12 ปี ซึ่งประสิทธิภาพในการให้บริการฉุกเฉินลดลง และต้องซ่อมแซมส่งผลให้การบริการขาดความต่อเนื่อง  ต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เห็นความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จัดรถพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่หน่วยปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินให้ทั่วถึง โดยร่วมบูรณาการความร่วมมือกับ อปท. ทีมกู้ชีพและกู้ภัยในสงขลา สำหรับใช้รถพยาบาลรับ ส่งผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาล ได้ทันท่วงทีให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา และสร้างเครือข่ายในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานสากล และในอนาคตหวังว่ากู้ชีพ-กู้ภัยจะมีการพัฒนาไปพร้อมๆกัน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดนายนิพนธ์ กล่าว

 

/////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น