โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สกู๊ป ศอ.บต. เปิดโลกทัศน์แกนนำเครือชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาดูงาน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรมอย่างสงบสุข (ชมคลิป)

 สกู๊ป   ศอ.บต. เปิดโลกทัศน์แกนนำเครือชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาดูงาน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรมอย่างสงบสุข  (ชมคลิป) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดโลกทัศน์แกนนำเครือชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาดูงาน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรมอย่างสงบสุข 

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

           ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสร้างความเข้มแข็ง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้       เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2564ที่ผ่านมา   ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคาร ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นาวาเอก  จักรพงษ์   อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน  ให้การต้อนรับคณะพระสังฆาธิการ และผู้นำเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


         โดยมี พระครูโฆษิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม นายพงษ์ศักดิ์  พรหมสัง    ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้นำเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 64 รูป/คน เข้าร่วม      พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ และฆราวาสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสก่อนเดินทางเข้าเฝ้า เพื่อกราบบังคมทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง     ในระหว่างวันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2564
       ทั้งนี้ พันเอกชลัช  ศรีวิเชียร ผู้ ช่วยเลขาเลขานุการ  คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) มาร่วมแสดงความยินดีให้กำลังใจกับเปิดโลกทัศน์แกนนำเครือชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ด้วย

         เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การใช้ชีวิตของพระสงฆ์ และพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ฯ และภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ส่งผลให้การปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา โดยเฉพาะ พระสงฆ์ ไม่สามารถกระทำได้ ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการขับเคลื่อน และส่งเสริมสนับสนุนพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ

           โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และให้กำลังใจแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งภาครัฐไม่สามารถทอดทิ้งทุกเชื้อชาติ ศาสนา ให้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เพียงลำพัง แต่เราจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับมาดำเนินชีวิตภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรมอย่างสงบสุข

          ด้านนายพงษ์ศักดิ์  พรหมสัง  ประธาน  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ศอ.บต.ได้มอบโอกาสให้กับชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อีกทั้งในการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา สังฆปริณายก ซึ่งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งนี้ เพื่อนำกลับมาพัฒนาพื้นที่ต่อไป


           สำหรับกิจกรรม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้คณะพระสังฆาธิการ และผู้นำเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกำหนดเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก


       เพื่อกราบสักการะพระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ตลอดจนเดินทางไปเยี่ยมชมวัดวาอารามที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้แกนนำและเครือข่ายด้านพระพุทธศาสนาเกิดความเข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สืบทอดและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น