โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ดร. ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต.ชี้ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมบูรณากับสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.เน้น "สังคมพหุวัฒนธรรม (ชมคลิป)

 

ดร. ชนธัญ แสงพุ่ม  รองเลขาธิการ ศอ.บต.ชี้ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมบูรณากับสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.เน้น "สังคมพหุวัฒนธรรม  (ชมคลิป) 


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


   เมื่อ 30 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) หลังใหม่  ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธาน ได้เข้าพบปะร่วมประชุม  คณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายพงษ์ศักษ์  พรหมสังข์ ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าประชุมร่วม กับฝ่ายบริหารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับผลสรุปการประชุม


 1.ยืนยันงบประมาณไปอินเดีย ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากประเทศอินเดียปิดประเทศ จึงตกไป

2. ที่ประชุมเห็นชอบโครงการนำผู้แทนคณะสงฆ์และฆราวาส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช และพบปะ คณะผู้บริหารงานด้านพระพุทธศาสนา ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564

3. การเตรียมข้อมูลวัดอายุมากกว่า 100 ปี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อขอรับการสนับสนุนการบูรณะ
และ  เห็นชอบให้มีผู้แทนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้การมีส่วนร่วมในการวางยุทธศาสตร์ ให้การสนับสนุน โครงการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดเยาวชน (เชิงพุทธ)โครงการห้องอบสมุนไพร บำบัดโควิด-19 ในวัดต่างๆ         ทั้งนี้  ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ขอความร่วมมือให้สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในการจัดทำข้อเสนอ ต่อภาครัฐ เป็นเอกสาร มีสาระครอบคลุม ปัญหา และแนวทางแก้ไขทำงานแบบบูรณากับสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น "สังคมพหุวัฒนธรรม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น