โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พช. นราธิวาส ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 พช. นราธิวาส ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564     นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส และห้องประชุมชั้น 4 (เล็ก) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

 ถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

     โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญๆ ดังนี้

      - ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และการเปลี่ยนแปลงระดับโลก      

      - การขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมตามแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน 

      -  ผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญและกิจกรรมเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนในรอบ 7 ปี (พ.ศ 2557-2564) ที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

      - ชี้แจงภาพรวมงบประมาณและโครงการสำคัญ ปี 2565 และการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกองแผนงาน 

     - แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

     - แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

     - การขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

     - โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     - การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     - การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจของสถาบันการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     - โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการเจ้าหน้าที่ 

     - การบริหารงบประมาณและโครงการสำคัญของกองคลัง

     - ข้อสังเกตุในการดำเนินงานโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน

     - การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  

     ในการนี้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ทั้ง 13 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในการปฏิบัติงานสู่พื้นที่ ต่อไป ก่อนประธานจะปิด
การประชุม นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ได้ขออนุญาตเสนอความคิดเห็นต่อท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและผู้บริหารระดับกรมและผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล ของข้าราชการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ 


วันนี้นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะได้ทำหนังสือขออนุญาตจากผู้ราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้พัฒนาการอำเภอรือเสาะ มาฟังการประชุมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เพราะการฟังประชุมที่อำเภอผ่านทีวี พช.ไม่สามารถพูดเสนอความเห็นได้ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 ท่านอธิบดีได้ขอความร่วมมือ ให้จังหวัดที่มีความพร้อมที่สามารถทำโครงการโคก หนอง นา โมเดล ได้ทันกำหนด


 เนื่องจากมีบางจังหวัด ได้คืนโครงการ ขนาด 1 ไร่ จำนวน 181 แปลง ซึ่งอำเภอรือเสาะมีพร้อมที่อาสาจะทำโครงการโคกหนอง นา โมเดล มีคนสมัคร 50 กว่าราย แต่ทางอำเภอพิจารณาแล้วที่มีความจำเป็นจะต้องขอรับดำเนินการในงบเงินกู้ เพิ่มเติม ของปี 2564 ซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 22 ต.ค.64 และดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม  2564 จำนวน 20 ราย เพราะในงบกรมปี 2565 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดเนื่องไขที่หมู่บ้านดังกล่าว เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 12 อำเภอ

ไม่มีความประสงค์จะทำโครงการนี้และคืนกลับจังหวัด เพราะงบขุดบ่อกรมตั้งในราคากลาง ประมาณ 45,000 บาท เวลาขุดจริง เบิกได้เพียง 17,000 - 25,000 บาท เพียงจ่ายน้ำมันรถแบ็คโคกับค่ารถเทรนเลอร์ก็หมดแล้ว แต่นายอำเภอรือเสาะ มองเห็นว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับสำคัญกว่า ถึงแม้จะขาดทุน แต่ประชาชนยินดีสมทบเงินบางส่วน เพื่อให้โครงการออกมาดีที่สุด สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว ที่ต้องการทำโครงการเพื่อสนองพระดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9


 และเป็นการแสดงความจงรักภักดี เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเสด็จพระกรณีย์กิจที่อำเภอรือเสาะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา สร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกรอำเภอรือเสาะเป็นล้นพ้น และได้มีโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งโครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นโครงการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการประชาชนอำเภอรือเสาะ ซึ่งได้แจ้ง จนท.ที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัดแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ


 ทำให้จังหวัดต่างๆรับไปดำเนินการหมดแล้ว ทางนายอำเภอรือเสาะ ก็ไม่ได้ติดใจอะไร เรื่องผ่านไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขอะไร ก็ช่วยชี้แจ้งให้ประชาชนเข้าใจต่อไป เพียงแต่ทำให้ประชาชนจะมีรู้สึกไม่ดีบ้างในช่วงแรก แต่พอผ่านระยะเวลาหนึ่งก็น่าจะสามารถทำใจได้ เพราะประชาชนคาดหวังสูงที่จะได้โครงการนี้ เพราะกรมแจ้งตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.64 แล้วว่า


 มีโครงการเหลืออยู่ 181 แปลง ซึ่งผมรักในอุดมการณ์กรมการพัฒนาชุมชนตลอดระยะเวลารับราชการ 30 ปี พัฒนาชุมชนไม่มีอำนาจหรือพระเดช มีแต่การสร้างความศรัทธากับประชาชน สามารถนั่งในใจประชาชนได้ ผมเป็นคนเดียว ที่นอนในหมู่บ้านได้ทุกหมู่บ้านมาตลอด และเรียนรู้ศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี และศึกษาศาสนาพุทธด้วย ฟังพระเทศน์ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน 

ซึ่งมีรายการวิทยุพระเทศน์ทุกวันอาทิตย์และศึกษาจากหนังสือและฟังธรรมในช่องทางต่างๆและมีความรู้ทางสามัญพอสมควรเพราะเรียนปริญญาโทหลายสถาบัน ทำให้เป็นไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลด้านความมั่นคงส่วนหนึ่งด้วย และจดจำตอนอบรมบรรจุเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนใหม่ๆ ว่า เราอย่าไปตัดสินใจแทนชาวบ้าน


 ในโอกาสนี้ ถ้าท่านอธิบดีจะมาเยี่ยมจังหวัดนราธิวาส ถือเป็นการสร้างขวัญและเป็นกำลังใจที่ดีมาก และจะเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาเยี่ยมจังหวัดนราธิวาส ที่กำลังมีสถานการณ์โควิด -19 และเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่วนเรื่องความปลอดภัย ผมรับรองได้ 100 % เพราะก่อนที่ผมจะเกษียณหรืออาจเสียชีวิตก่อน จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกรมการพัฒนาชุมชนและประชาชนส่วนรวมสุดความสามารถ ขอขอบคุณมากครับ ด้วยความเคารพรักทุกท่าน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น